Informace poskytnuté v roce 2023 dle zákona 106/1999 Sb.

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:

Dne 19. ledna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  

 • dokumentů, souvisejících se změnou zatížitelností mostů ev. č. 4794-1, 2, 3 v Paskově v loňském roce

 

 

Poskytnuté informace:

 • kopie mostních listů pro mosty ev. č. 4794-1,2 a 3
 • poslední hlavní prohlídky těchto mostních objektů.
 • stanovení přechodné úpravy provozu vydané Magistrátem města Frýdku-Místku č.j. MMFM 67869/2022 ze dne 2.5.2022
 • Krycí listy dokumentace přepočtu zatížitelnosti mostů 4794-1, 2 a 3

 

Změna zatížitelnosti mostů vyplynula z požadavku společnosti DIAMO s. p. na zajištění trasy pro přepravu materiálu z odvalu Paskov pro likvidaci těžních jam dolu Frenštát.                                                                      

Na osobním jednání byla společnost DIAMO upozorněna na stávající stavebně technický stav mostních objektů a nízkou zatížitelnost.

Dokumentaci (statické výpočty zatížitelnosti mostu), která byla podkladem k stanovení přechodné úpravy provozu, zadala společnost DIAMO s. p., proto doporučujeme o tyto podklady požádat DIAMO s. p.

Následně vydal MM FM stanovení přechodné úpravy

 

Informaci zpracovala:

Dne 02. února 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:

Dne 30. ledna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  

 • vlastnictví silniční komunikace na níže uvedených pozemcích
 • místní komunikace a chodníků na vybraných parcelách
 • poskytnutí dokumentace k chodníkovým tělesům a místní komunikaci

 

Poskytnuté informace:

 • Vlastníkem silniční komunikace na pozemcích parc. č. 2070/11 a 2070/10 k.ú. Hrušov, obec Ostrava, je Moravskoslezský kraj
 • Označení komunikace je silnice II/647
 • Údržbu silnice zajišťuje v souladu se zřizovací listinou Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
 • Místní komunikace, tj. samostatné chodníky nejsou v naší správě

Požadovanou dokumentaci ke stavbám (místní komunikace, chodníkovým tělesům) nemáme k dispozici

 

Informaci zpracovala:

Dne 09. února 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:

Dne 13. února 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  

 • dokumentů, souvisejících se změnou zatížitelností mostů ev. č. 4794-1, 2, 3 v Paskově v loňském roce

 

Poskytnuté informace:

 • kopie mostních listů pro mosty ev. č. 4794-1,2 a 3
 • poslední hlavní prohlídky těchto mostních objektů.
 • stanovení přechodné úpravy provozu vydané Magistrátem města Frýdku-Místku č.j. MMFM 67869/2022 ze dne 2.5.2022
 • Krycí listy dokumentace přepočtu zatížitelnosti mostů 4794-1, 2 a 3

 

Změna zatížitelnosti mostů vyplynula z požadavku společnosti DIAMO s. p. na zajištění trasy pro přepravu materiálu z odvalu Paskov pro likvidaci těžních jam dolu Frenštát. 

Na osobním jednání byla společnost DIAMO upozorněna na stávající stavebně technický stav mostních objektů a nízkou zatížitelnost.

Dokumentaci (statické výpočty zatížitelnosti mostu), která byla podkladem k stanovení přechodné úpravy provozu, zadala společnost DIAMO s. p., proto doporučujeme o tyto podklady požádat DIAMO s. p.

Následně vydal MM FM stanovení přechodné úpravy

 

Informaci zpracovala:

 Dne 28. února 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 2. března 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  

1) počtu prováděných či provedených inženýrských objektů (mosty, lávky – objekty u kterých se řeší jejich statické posouzení) v rámci dopravních staveb za poslední 3 roky (dále jen „Stavby“),

2) počtu Staveb, u kterých došlo při jejich provádění ke změnám, které mají vliv na chování těchto konstrukcí, a bylo nutné zpracovat nové statické posouzení těchto konstrukcí,

3) stručného popisu původního návrhu a provedené změny u Staveb uvedených v odst. 2).

 

Poskytnuté informace:

Ad 1) 41 objektů

Ad 2) 1 objekt

Ad 3) V rámci projektu rekonstrukce mostu byla navržena výměna nosné konstrukce z prefabrikátů, které byly na úložných prazích stativ uloženy jako prosté nosníky spojené spřahující pérovou deskou. Při realizaci stavby došlo ke změně návrhu na spojitou konstrukci z prefabrikátů a spřahující desky, s dodatečným spojením prefa nosníků kabelem spojitosti. 

 

Informaci zpracovala:

Dne 08. března 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 6. března 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se instalace dopravního značení na vyznačeném úseku silnice II/479 ul. Těšínská

 

Poskytnuté informace:

 • Ve směru jízdy z Šenova do městské části Ostrava - Bartovice je trvale vedeno v pasportu dopravního značení dopravní značka IZ 4a „Ostrava“ + IS 14 „Statutární město Ostrava“. Dopravní značka IZ 4a současně vymezuje místo, od kterého platí pravidla provozu stanovená pro obec (nejvyšší dovolená rychlost ve smyslu dopravní značky B 20a).
 • SSMSK jako výkonný správce předmětné komunikace při provádění pravidelné kontroly silnic dne 29.06.2022 neregistroval žádné závady na dopravním značení v daném úseku.
 • K žádné změně v umístění dopravního značení v této oblasti ve Vámi zmiňovaném období nedošlo.

 

Informaci zpracovala:

Dne 13. března 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 20. března 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  stavu silnice III/4418 v úseku od silnice I/47 po začátek obce Odry – Veselí.

 

Poskytnuté informace:

 • Silnice je ve stavebně technickém stavu v rozmezí 2 – 5, podle jednotlivých dílčích úseků. Na daný úsek není zpracována projektová dokumentace. S ohledem na stavební stav bude provozní úsek provádět v rámci běžné údržby postupné opravy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
 • Do plánu souvislých oprav jsou navrhovány silnice, které svou dopravní významností převyšují Vámi navrhovanou silnici. Finanční prostředky na souvislé opravy je potřeba rozložit proporcionálně na všechny oblasti okresu, a proto v letošním roce dostali prioritu jiné komunikace.

 

Informaci zpracovala:

Dne 28. března 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 12. dubna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se nahlédnutí do spisu související s kauzou „svodidlo“ bývalá silnici III/01151, nyní MK 30 C, k.ú. Jablunkov

 

Poskytnuté informace:

 • organizace je správcem silnic ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a není správním orgánem, který by vedl spisovou agendu
 • organizace nemá spis, do jehož je žádáno nahlédnout

 

Informaci zpracovala:

Dne 24. dubna 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 27. dubna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) opakovanou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se nahlédnutí do spisu související s kauzou „svodidlo“ bývalá silnici III/01151, nyní MK 30 C, k.ú. Jablunkov

 

Poskytnuté informace:

 • organizace není správním orgánem, který by vedl spisovou agendu
 • organizace nemá spis, do něhož je žádáno nahlédnout
 • uvedena č.j. všech dokumentů, jež byla v této záležitosti zaslána v průběhu let 2018 - 2019

 

Informaci zpracovala:

Dne 04. května 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 15. června 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací a dokumentů ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jednalo se o technické parametry silnice č. III/4794 v jednotlivých úsecích – ulice Bělská, Národního odboje a Cihelní v době kolaudace, při následných rekonstrukcích a při následných opravách.

 

Poskytnuté informace:

Technické parametry silnice III/4794 Paskov – Řepiště

- kategorie silnice (staničení od silnice III/48411)

V km 0,000 – 0,720 (ul. Bělská) – kategorie 56,5/50

V km 0,720 – 1,600 (ul. Národního odboje) – kategorie 57,5/50

V km 1,600 – 2,500 (ul. Cihelní) – kategorie 56,5/50

 

Šíře jízdních pruhů odpovídají standardům normy ČSN 736101.

 

Informaci zpracovala:

Dne 28. června 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 4. července 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) stížnost na poskytnuté informace a dokumenty ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se technických parametrů silnice č. III/4794 v jednotlivých úsecích, a to – ulice Bělská, Národního odboje a Cihelní v době kolaudace, při následných rekonstrukcích a při následných opravách.

 

Poskytnuté informace:

 a) v zaslané odpovědi došlo k překlepu – správné znění odpovědi:

Technické parametry silnice III/4794 Paskov-Řepiště

 • Kategorie silnice (staničení od silnice č. III/48411)

V km 0,000-0,720 (ul. Bělská) – kategorie S6,5/50

V km 0,720-1,600 (ul. Národního odboje) – kategorie S7,5/50

V km 1,600-2,500 (ul. Cihelní) – kategorie S6,5/50

Šíře jízdních pruhů odpovídají standardům normy ČSN 736101.

 

b) požadované podklady z doby kolaudace a následných oprav organizace nevlastní. U silnice Cihelní byla v roce 2013 provedena diagnostika. Na jejím základě pak byla v roce 2015 provedena oprava.

Diagnostika byla tazateli zaslána.

 

Informaci zpracovala:

Dne 11. července 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 17. července 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se silnice II/442 na katastru obce Heřmánky:

1) zda je plánována rekonstrukce
2) pokud ano, v jakém rozsahu - bude součástí rekonstrukce i zatrubnění příkop v částech, kde je obcí plánován chodník? Bude toto zatrubnění financovat SSMSK případně MS kraj? 
3) zda případná rekonstrukce, byla plánovaná souběžně s realizací chodníků (o tu se měla postarat obec)?
4) zda existují písemné záznamy z jednání představitelů obce Heřmánky se SSMSK ohledně spoluakce  - od roku 2015 (pokud ano, žádám o poskytnutí).
5) jaký je stav most/propustek mezi obcí Heřmánky a Heřmanice nad Odrou, s označením 44212-2 (rok dokončení 1923) dle hodnocení viz:

https://www.ssmsk.cz/index.php/silnice/mosty-ii-a-iii-trid 

 

Poskytnuté informace:

Ad1) je připravena projektová dokumentace „Rekonstrukce silnice II/442 Heřmánky průtah“, v úseku začátku obce Heřmánky po železniční přejezd ev č. 442-027 před obcí Jakubčovice nad Odrou
Ad2) stavbu chodníku má v projektové přípravě obec, stavba předpokládá zatrubnění příkopy. Celá stavba je v režii obce.
Ad3) stavby chodníku a silnice se vzájemně v projektové dokumentaci respektují, lze je realizovat současně, za respektování určitých podmínek i samostatně. Projekt i realizace staveb jsou hrazeny ze samostatných prostředků obce a MSK.
Ad4) písemné záznamy  je možno dohledat v archívech k příslušným stavbám, které byly provedeny. V případě, že trváte na poskytnutí písemných záznamů, bude Vám účtován poplatek za dohledání archivních materiálů, skenování, provedení prostých kopií apod.
Ad5) z poslední hlavní prohlídky mostu ze dne 3.4.2022 je most zařazen do celkového stavebního stavu č. V – špatný na stupnici I. – VII. Most má sníženou zatížitelností Vn 27,0 t.

Informaci zpracovala:

Dne 19. července 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 3. srpna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací a dokumentů ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zadávacího řízení na veřejnou zakázku
pod názvem „Oprava silnice III/4593 Úvalno Branice I/57-přejezd“ vztahující se ke splnění kvalifikace osoby stavbyvedoucího xxxxxxxxxx, kterými vybraný dodavatel prokázal splnění technické kvalifikace:

1) zejména doložení Dohod o provedení práce a Pracovní smlouvu

2) dále prohlášení zadavatelů referenčních zakázek a

3) zápisy ve stavebních denících

 

Poskytnuté informace:

Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku nebylo doposud ukončeno (končí buď zrušením, nebo uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem).

S ohledem na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to zejména jeho § 218, odst. 2, písm. a) zadavatel nemůže do ukončení zadávacího řízení poskytnout informace a dokumenty, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení.

Z tohoto důvodu nebylo žádosti vyhověno. Organizaci v tom brání zákonný příkaz uvedený v zákoně 134/2016 Sb..

 

Informaci zpracovala:

Dne 17. srpna 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 22. srpna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací a dokumentů ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se stavby „Silnice III/48413 – rekonstrukce mostu ev. č. 48413-6 přes místní potok v obci Janovice“:

 1. Projektová dokumentace Stavby
 2. Rozhledové poměry Stavby přes most v obci Janovice a jeho zdůvodnění
 3. Stavební povolení příslušného stavebního úřadu, jímž byla Stavba povolena
 4. Rozhodnutí o kolaudaci, případně kolaudační souhlas Stavby
 5. Popis dopravního řešení Stavby přes most a jeho zdůvodnění, jedná o jednosměrný vjezd
 6. Stanovisko příslušného silničního správního úřadu k dopravnímu řešení Stavby, zejména ve vztahu k jednosměrnému silničnímu provozu mostu
 7. Vyjádření Policie ČR, jiného orgánu veřejné moci či pověřeného subjektu k dopravnímu řešení Stavby, zejména ve vztahu k mostu a otázkám bezpečnosti provozu po dokončení

 

Poskytnuté informace:

Jelikož je značně obsáhlý, budou požadované informace poskytnuty dle § 14, odst. 6 zákona 
ve lhůtě 25 dnů.

Jsme schopni poskytnout dokumenty uvedené pod body 3) a  4),  bezprostředně bez poplatku.

Za zbývající přípravu dokumentů bude účtován poplatek 1.680 Kč.

 

Alternativně navrhujeme možnost náhledu do projektové dokumentace a dokladů souvisejících na naší pobočce ve Frýdku – Místku, Horymírova 2287. 

 

Informaci zpracovala:

Dne 04. září 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

 Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 21. srpna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací a dokumentů ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zadávacího řízení na veřejnou zakázku
pod názvem „Souvislá oprava silnice III/48615 Brušperk“ vztahující se k popisu hodnocené trasy vybraného dodavatele ze sídla obalovny ABS do místa stavby.

 

Poskytnuté informace:

Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku nebylo doposud ukončeno (končí buď zrušením, nebo uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem).

S ohledem na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to zejména jeho § 218, odst. 2, písm. a) zadavatel nemůže do ukončení zadávacího řízení poskytnout informace a dokumenty, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení.

 

 

Informaci zpracovala:

Dne 05. září 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 30. srpna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se “Náhonu ve správě Povodí Odry v obci Heřmánky, č. parcely 610/5“

 • kdy a kým proběhla úprava na propustku - vybudování prahu, cca 0,3m
 • existuje fotodokumentace před a po? (Pokud ano, prosím o zaslání)
 • bylo vše legislativně správně, byl seznámen s prováděnou úpravou majitel toku
 • jaké vydal stanovisko, či byla tato úprava udělena "svévolně“?
 • plánuje SSMSK úpravu onoho propustku
 • plánuje SSMSK opravu povrchu komunikace v obci Heřmánky, pokud ano, kdy, pokud ano - bude (či mohla by být) provedena „při jednom" i výše zmiňovaná úprava?

Poskytnuté informace:

SSMSK na dně zmíněného propustku neprováděla žádné úpravy (vybudování prahu), neplánuje úpravu dna propustku a neplánuje souvislou opravu povrchu komunikace.

 

Informaci zpracovala:

Dne 8. září 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 14. září 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) opakovanou žádost o poskytnutí dokumentů ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se stavby „Silnice III/48413 – rekonstrukce mostu ev. č. 48413-6 přes místní potok v obci Janovice“ s nesouhlasem za neúměrně vysokou platbou za ně.

 

Poskytnuté informace:

Po přezkoumání veškerých okolností žádosti byl bez poplatku zaslán odkaz ke stažení požadované dokumentace.

 

Informaci zpracovala:

Dne 21. září 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 8. září 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) opakovanou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se “Náhonu ve správě Povodí Odry v obci Heřmánky, č. parcely 610/5“ s nesouhlasem na poskytnuté vyjádření

 

Poskytnuté informace:

Na propustku v silnici III/44212 provedla SSMSK v 10/2019 opravu římsy v úrovni vozovky s výměnou dvoumadlového zábradlí

Fotodokumentace není k dispozici. Stav před opravou je možno dohledat na veřejně dostupných mapách.

Byly to běžné údržbové práce, které nepodléhají ohlášení.

Propustek je z pohledu SSMSK kapacitně dostatečný.

V konstrukci propustku ve správě SSMSK žádná překážka nebyla zaznamenána.

 

Předpokládáme, že se jedná o přechod stávajícího dna propustku na zatrubněný vodní tok, který má jiný profil než propustek. Navazující zatrubněný vodní tok je vyosen s menším průtočným profilem než propustek.

 

Informaci zpracovala:

Dne 22. září 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 13. září 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) již poněkolikáté stejnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  opravy silnice III/4418 v úseku ze silnice II/47 po začátek obce Odry Veselí.

 

Poskytnuté informace:

 Jelikož již byly žadateli veškeré informace postoupeny v březnu a červnu 2023, je záležitost považována za vyřízenou.

  

Informaci zpracovala:

 Dne 26. září 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 12. října 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se:

 • plnění organizace v letech 2018 – 2023 vůči obci Kyjovice
 • aktivních smluvních vztahů
 • odpovědné osoby za obec Kyjovice

 

Poskytnuté informace:

 • žadateli byl poskytnut přehled akcí provedených organizací
 • mezi obci a organizací neexistuje aktivní smluvní vztah
 • za obec jedná a vždy jednal starosta obce

 

Informaci zpracovala:

Dne 30. října 2023 Ing. Jolana Nezvalová