Informace poskytnuté v roce 2023 dle zákona 106/1999 Sb.

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:

Dne 19. ledna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  

 • dokumentů, souvisejících se změnou zatížitelností mostů ev. č. 4794-1, 2, 3 v Paskově v loňském roce

 

Poskytnuté informace:

 • kopie mostních listů pro mosty ev. č. 4794-1,2 a 3
 • poslední hlavní prohlídky těchto mostních objektů.
 • stanovení přechodné úpravy provozu vydané Magistrátem města Frýdku-Místku č.j. MMFM 67869/2022 ze dne 2.5.2022
 • Krycí listy dokumentace přepočtu zatížitelnosti mostů 4794-1, 2 a 3

 

Změna zatížitelnosti mostů vyplynula z požadavku společnosti DIAMO s. p. na zajištění trasy pro přepravu materiálu z odvalu Paskov pro likvidaci těžních jam dolu Frenštát.                                                                      

Na osobním jednání byla společnost DIAMO upozorněna na stávající stavebně technický stav mostních objektů a nízkou zatížitelnost.

Dokumentaci (statické výpočty zatížitelnosti mostu), která byla podkladem k stanovení přechodné úpravy provozu, zadala společnost DIAMO s. p., proto doporučujeme o tyto podklady požádat DIAMO s. p.

Následně vydal MM FM stanovení přechodné úpravy

 

Informaci zpracovala:

Dne 02. února 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:

Dne 30. ledna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  

 • vlastnictví silniční komunikace na níže uvedených pozemcích
 • místní komunikace a chodníků na vybraných parcelách
 • poskytnutí dokumentace k chodníkovým tělesům a místní komunikaci

 

Poskytnuté informace:

 • Vlastníkem silniční komunikace na pozemcích parc. č. 2070/11 a 2070/10 k.ú. Hrušov, obec Ostrava, je Moravskoslezský kraj
 • Označení komunikace je silnice II/647
 • Údržbu silnice zajišťuje v souladu se zřizovací listinou Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
 • Místní komunikace, tj. samostatné chodníky nejsou v naší správě

Požadovanou dokumentaci ke stavbám (místní komunikace, chodníkovým tělesům) nemáme k dispozici

 

Informaci zpracovala:

Dne 09. února 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:

Dne 13. února 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  

 • dokumentů, souvisejících se změnou zatížitelností mostů ev. č. 4794-1, 2, 3 v Paskově v loňském roce

 

Poskytnuté informace:

 • kopie mostních listů pro mosty ev. č. 4794-1,2 a 3
 • poslední hlavní prohlídky těchto mostních objektů.
 • stanovení přechodné úpravy provozu vydané Magistrátem města Frýdku-Místku č.j. MMFM 67869/2022 ze dne 2.5.2022
 • Krycí listy dokumentace přepočtu zatížitelnosti mostů 4794-1, 2 a 3

 

Změna zatížitelnosti mostů vyplynula z požadavku společnosti DIAMO s. p. na zajištění trasy pro přepravu materiálu z odvalu Paskov pro likvidaci těžních jam dolu Frenštát. 

Na osobním jednání byla společnost DIAMO upozorněna na stávající stavebně technický stav mostních objektů a nízkou zatížitelnost.

Dokumentaci (statické výpočty zatížitelnosti mostu), která byla podkladem k stanovení přechodné úpravy provozu, zadala společnost DIAMO s. p., proto doporučujeme o tyto podklady požádat DIAMO s. p.

Následně vydal MM FM stanovení přechodné úpravy

 

Informaci zpracovala:

 Dne 28. února 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 2. března 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  

1) počtu prováděných či provedených inženýrských objektů (mosty, lávky – objekty u kterých se řeší jejich statické posouzení) v rámci dopravních staveb za poslední 3 roky (dále jen „Stavby“),

2) počtu Staveb, u kterých došlo při jejich provádění ke změnám, které mají vliv na chování těchto konstrukcí, a bylo nutné zpracovat nové statické posouzení těchto konstrukcí,

3) stručného popisu původního návrhu a provedené změny u Staveb uvedených v odst. 2).

 

Poskytnuté informace:

Ad 1) 41 objektů

Ad 2) 1 objekt

Ad 3) V rámci projektu rekonstrukce mostu byla navržena výměna nosné konstrukce z prefabrikátů, které byly na úložných prazích stativ uloženy jako prosté nosníky spojené spřahující pérovou deskou. Při realizaci stavby došlo ke změně návrhu na spojitou konstrukci z prefabrikátů a spřahující desky, s dodatečným spojením prefa nosníků kabelem spojitosti. 

 

Informaci zpracovala:

Dne 08. března 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 6. března 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se instalace dopravního značení na vyznačeném úseku silnice II/479 ul. Těšínská

 

Poskytnuté informace:

 • Ve směru jízdy z Šenova do městské části Ostrava - Bartovice je trvale vedeno v pasportu dopravního značení dopravní značka IZ 4a „Ostrava“ + IS 14 „Statutární město Ostrava“. Dopravní značka IZ 4a současně vymezuje místo, od kterého platí pravidla provozu stanovená pro obec (nejvyšší dovolená rychlost ve smyslu dopravní značky B 20a).
 • SSMSK jako výkonný správce předmětné komunikace při provádění pravidelné kontroly silnic dne 29.06.2022 neregistroval žádné závady na dopravním značení v daném úseku.
 • K žádné změně v umístění dopravního značení v této oblasti ve Vámi zmiňovaném období nedošlo.

 

Informaci zpracovala:

Dne 13. března 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 20. března 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  stavu silnice III/4418 v úseku od silnice I/47 po začátek obce Odry – Veselí.

 

Poskytnuté informace:

 • Silnice je ve stavebně technickém stavu v rozmezí 2 – 5, podle jednotlivých dílčích úseků. Na daný úsek není zpracována projektová dokumentace. S ohledem na stavební stav bude provozní úsek provádět v rámci běžné údržby postupné opravy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
 • Do plánu souvislých oprav jsou navrhovány silnice, které svou dopravní významností převyšují Vámi navrhovanou silnici. Finanční prostředky na souvislé opravy je potřeba rozložit proporcionálně na všechny oblasti okresu, a proto v letošním roce dostali prioritu jiné komunikace.

 

Informaci zpracovala:

Dne 28. března 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 12. dubna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se nahlédnutí do spisu související s kauzou „svodidlo“ bývalá silnici III/01151, nyní MK 30 C, k.ú. Jablunkov

 

Poskytnuté informace:

 • organizace je správcem silnic ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a není správním orgánem, který by vedl spisovou agendu
 • organizace nemá spis, do jehož je žádáno nahlédnout

 

Informaci zpracovala:

Dne 24. dubna 2023 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 27. dubna 2023 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) opakovanou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se nahlédnutí do spisu související s kauzou „svodidlo“ bývalá silnici III/01151, nyní MK 30 C, k.ú. Jablunkov

 

Poskytnuté informace:

 • organizace není správním orgánem, který by vedl spisovou agendu
 • organizace nemá spis, do něhož je žádáno nahlédnout
 • uvedena č.j. všech dokumentů, jež byla v této záležitosti zaslána v průběhu let 2018 - 2019

 

Informaci zpracovala:

Dne 04. května 2023 Ing. Jolana Nezvalová