VĚCNÁ BŘEMENA

 
 
 

Sazebník za zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemcích silnic II. a III. tříd, účelových komunikací a ostatních nemovitostech ve vlastnictví kraje (od 1.4.2022)

 
 
 
způsob dotčení pozemku třída  množství *) základní sazba v Kč
příčné uložení výkopem ve vozovce překop II. případ 11.000
III. případ 5.500
příčné uložení výkopem mimo vozovku zpevněná krajnice, odstavný pruh II., III. bm sazby jako u podélného uložení výkopem
nezpevněná krajnice, střední dělící pás
příkop, pomocný pozemek
příčné uložení bez výkopu protlak do DN 300 II., III. bm 220
protlak do DN 500 II., III. bm 330
protlak nad DN 500 II., III. bm 440
stávající chránička II., III. bm 50 % základní sazby
         
podélné uložení výkopem vozovka, zpevněná krajnice, odstavný pruh II. bm 1.100
III. bm 330
nezpevněná krajnice, střední dělící pás II. bm 220
III. bm 110
příkop, pomocný pozemek II. bm 110
III. bm 55
rekonstrukce nebo oprava sítě **) II., III. bm 11
pozemky ostatní a účelových komunikací bm 55
podélné uložení  vozovka, zpevněná krajnice, odstavný pruh II., bm 50 % základní sazby
bez výkopu III.
         
mostní objekt uložení do stávající chráničky  II.,           bm bm   55
III.
jiný přechod bez zásahu II., III.   bm 550
do vozovky
umístění sloup, základ, objekt, šachta, stožár II., III. ks 550
nadzemní vedení II., III. bm 55
sjezd   případ 1.100
 
 

Vysvětlivky

*)        Rozsah věcného břemene (délky) dle geometrického plánu se uvádí dle výkazu délek (příp. za každý započatý metr).

**)      Umístění opravované nebo rekonstruované inženýrské sítě v ochranném pásmu stávajícího vedení (ve vzdálenosti max. 1,5 m od stávající trasy) a ve shodném pozemku jako původní.

 

Minimální základní sazba

 • 10.000,- Kč bez DPH za smlouvu pro právnické osoby (podnikatelé + státní organizace)
 • 3.000,- Kč bez DPH za smlouvu pro právnické osoby nepodnikatelské (občanská sdružení, neziskové organizace, spolky, atd.) + fyzické osoby
 • 1.000,- Kč bez DPH za smlouvu pro všechny subjekty mimo dále uvedené výjimky a pro obce, kraje a jejich příspěvkové organizace (za podmínky dodržení vlastnictví k vybudované síti či objektu oprávněným po dobu min. 5 let, které neřeší majetkoprávní vypořádání nemovitostí úplatnou formou. V případě nesplnění této podmínky bude jednorázová úplata za omezení užívání silnice umístěním inženýrských sítí stanovena v plné výši dle sazebníku náhrad platné interní směrnice SSMSK – min. 10.000,- Kč.)
 • určení minimální základní sazby u třístranných smluv se řídí zařazením investora podle shora uvedených kategorií právních subjektů
 • základní sazba bude navýšena o DPH v zákonné výši.

 

Výjimky ze základní sazby

 1. U třístranných smluv, kdy povinný je Moravskoslezský kraj, oprávněný jiný subjekt a investor Ředitelství silnic a dálnic ČR a u smluv uzavíraných přímo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, bude cena stanovena dle znaleckého posudku nebo dle zákonné úpravy (např. silniční zákon, zákon o urychlení výstavby) a v souladu s platným vnitřním předpisem ŘSD. Tato sazba bude navýšena o DPH v zákonné výši nebo je již včetně DPH.
 2. V případech, kdy sazba za zřízení věcného břemene není v sazebníku uvedena (např. na umístění nástupiště, chodníku, cyklistické stezky apod. dle plošné výměry), bude finanční náhrada stanovena dle znaleckého posudku s tím, že výše úhrady bude stanovena ve výši minimální základní úhrady. Tato sazba bude navýšena o DPH v zákonné výši.
 3. Výjimka určena pro Statutární město Ostrava. Výše jednorázové úhrady platí pro pozemky uvedené v příloze smlouvy „Dohoda o změně obsahu závazku“ schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1387 ze dne 22. 12. 2010. Sazba jednorázové úhrady činí 100,- Kč včetně DPH za zřízení jednotlivého věcného břemene (rozumí se 100,- Kč např.
  za vodovod a další 100,- Kč např. za kanalizaci uvedené v jedné smlouvě). Tato sazba za jednotlivé věcné břemeno
  je včetně DPH v zákonné výši.
 4. V případech přeložky inženýrských sítí vyvolané stavbou krajem (povinný je MSK, oprávněný je jiný subjekt, investor je SSMSK) bude věcné břemeno – služebnost zřizována bezúplatně.
 5. Pouze v případech hodných zvláštního zřetele (např. k zajištění majetkoprávní přípravy, realizace staveb zařazených
  v dokumentu Bílá kniha, v případech, kdy byla s obcí nebo městem uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene bezúplatně) bude radě kraje předložen materiál k rozhodnutí, ve kterém bude navržena individuální cena.
 6. Pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a jiné vodárenské organizace (např. VaK a OVaK) při opravách
  a rekonstrukcích stávajících vodovodních a kanalizačních vedení, které budou nově situovány v ochranném pásmu stávajícího vedení (tj. ve vzdálenosti max. 1,5 m od stávající trasy u potrubí do průměru 500 mm, ve vzdálenosti max. 2,5 m od stávající trasy u potrubí průměru nad 500 mm – viz § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
  pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů)
  a ve shodném silničním pozemku, bude právní vztah existence nově umísťované inženýrské sítě dosud nezapsané v katastru nemovitostí řešen smlouvou o zřízení věcného břemene s jednorázovou sazbou 3.000,- Kč bez DPH za celé věcné břemeno. K této sazbě bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
 7. Pro státní podniky je v případech, kdy dochází k bezúplatnému převodu nemovitého majetku ze státního podniku na Moravskoslezský kraj a v případech uvedených v bodě 5, možno za zřízení věcného břemene – služebnosti stanovit individuální cenu. Tato sazba bude navýšena o DPH v zákonné výši.
 8. V případech, kdy podnikatelský subjekt zajišťuje veřejnou komunikační síť dle § 104, odst. 3, zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dle § 23, odst. 8 zák.č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, je maximální výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti stanovena dle znaleckého posudku. V případě zásahu do 5 bm (10m2) do dotčené nemovitosti může být na základě písemné žádosti subjektu zajišťujícího veřejnou komunikační síť dle § 104, odst. 3, zák.č. 127/2005 Sb., stanovena výše úhrady na 2.000,- Kč. K této sazbě bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
 9. V případech smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavíraných mezi krajem (resp. SSMSK) a Biskupstvím ostravsko-opavským, Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 65468953, bude jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti stanovena ve výši 1.000,- Kč bez DPH. K této sazbě bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
 10. V případech, kdy se zřizuje věcné břemeno – služebnost pro právnické osoby řídící se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je stanovení ceny za zřízení věcného břemene dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., v účinném znění (dále jen oceňovací vyhláška), kterou se provádí zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku (dále jen „oceňovací vyhláška“). Cena bude vypočtena přes webovou aplikaci nacházející se na www.ebremena.cz. Minimální sazba u smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti při využití znaleckého posudku přes výše zmíněnou aplikaci se stanovuje na 2.000,- Kč + DPH. Na základě žádosti je možné stanovit cenu dle platného ceníku SSMSK. K této ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.