OCHRANA  OZNAMOVATELE 

  

Oznamovatel

 • je v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zaměstnanec organizace
 • který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání, či jinému porušování povinností v rámci zákona, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření
 • má ze strany zaměstnavatele, pokud jednal v dobré víře, právo na ochranu a zajištění anonymity. Tohoto práva pozbývá, pokud se prokáže, že vědomě uvedl nepravdivé údaje nebo nejedná v dobré víře
 • má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem
 • má právo být informován do 30 dnů od podání o výsledku šetření, a to buď že
  1. podání bylo nedůvodné
  2. pokud bylo odůvodněné, tak o a navrhovaných opatřeních

Ochrana oznamovatele, zejména v podobě

 1. rozvázání pracovního poměru či jeho neprodloužení na dobu určitou;
 2. odvolání z místa vedoucího zaměstnance;
 3. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu;
 4. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
 5. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo;
 6. negativní služební hodnocení nebo pracovní posudek;
 7. neumožnění odborného rozvoje;
 8. změna pracovní doby;
 9. neopodstatnění vyžadování lékařského posudku, či pracovně lékařské prohlídky;
 10. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 11. zásah do práva na ochranu osobnosti.

 

Whistleblowing

 • forma podání oznámení příslušné osobě oznamovatelem z důvodu podezření páchání protiprávní činnosti, o které se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, a to za účelem odhalení takovéhoto protiprávního jednání.

 

Příslušná osoba

 • přijímá oznámení od oznamovatele a vykonává další činnosti s tím v související
 • v podmínkách Správy silnic Moravskoslezského kraje stanoven – interní auditor
 • v případě nepřítomnosti zastoupen sekretářkou ředitele

 

Obsah oznámení

 1. datum podání oznámení;
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 3. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
 4. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

 

Oznámení lze podat

 1. ústně (osobně)v budově Správy silnic Moravskoslezského kraje na adrese Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, a to po dohodě s příslušnou osobou. O ústním podání bude vždy vyhotoven písemný zápis.
 2. písemně na podatelně Správy silnic Moravskoslezského kraje na adrese Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava v zalepené obálce s nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT".
 3. telefonicky na lince: 595 392 359 pondělí - pátek 9:00 – 14:00 hod.
 4. elektronicky na e‑mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  

Vnitřní oznamovací systém u organizace zaveden 01.08.2023