Informace poskytnuté v roce 2022 dle zákona 106/1999 Sb.

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 12. prosince 2022 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání informace

  • o údržbě a čištění části silnice II/467 v úseku mezi koncem městské části Kravaře - Dvořisko a obcí Štítina.

 

Poskytnuté informace:

  • Na silnici, provádí středisko Opava 2x ročně sečení na plnou výměru silničního pozemku. Další údržbové práce jsou v uvedeném úseku prováděny dle potřeby.
  • Co se týká znečišťování silnic, hovoří zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zcela jednoznačně:
  • 19, odst. (2) dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součástí a příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat.
  • 28, odst. (1) při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobí, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu.

 

Informaci zpracovala:

Dne 13. prosince 2022 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 11. dubna 2022 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání informace o nakládání s veřejným majetkem:

  • Seznam zadaných veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021 naší organizací, ze kterého bude zřejmé u každé zakázky alespoň její hodnota v Kč (předpokládaná a skutečná), identifikace dodavatele, přehled plnění.

 

Poskytnuté informace:

 

Informaci zpracovala:

Dne 13. dubna 2022 Ing. Jolana Nezvalová