Výroční zpráva za rok 2016
 

Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 pís. a)
- Počet podaných žádostí o poskytnutí informace - 7.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
- Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
- Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - § 18 odst. 1 písm. d)
- Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsob jejich vyřízení - § 18 odst. 1 e)
- Nebyla podána žádná stížnost dle § 16a

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)
- Nebyly požadovány žádné další informace, vztahující se k tomuto zákonu.