14.3.2023 Správa silnic Moravskoslezského kraje, má ve správě 1142 mostů, které jsou součástí silnic II. a III. tříd. Jedná se o mosty různých typů konstrukcí, s ohledem na jejich statickou funkci. Je použit různý stavební materiál - železobeton, předpjatý železobeton, prostý beton, ocel, kámen, popřípadě jejich kombinace a proto si různé mosty vyžadují různé technologické postupy pro jejich údržbu a opravy.

Výsledky pravidelného ročního hodnocení stavebně technického stavu mostů na krajské silniční síti potvrzují, že se kraj prostřednictvím Správy silnic MSK o své mosty stará a dlouhodobě je udržuje v bezpečném stavu. Svědčí o tom výsledky posledního hodnocení mostů, které byly provedeny k 1. 1. 2023. Průměrná známka hodnotící stav mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji se zlepšila na hodnotu 3,10. Jde o výsledek, jež vyplynul z hlavních a mimořádných prohlídek provedených v souladu s platnými předpisy, které pro nás zajišťují externí pracovníci s Oprávněním Ministerstva dopravy.  U mostů se hodnotí samostatně stavební stav spodní stavby a samostatně se hodnotí stav nosné konstrukce (stupnice pro hodnocení je sedmibodová). Celkový stav mostní konstrukce se hodnotí jako horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce nebo stavu spodní stavby mostu.

 

 

Kontroly mostů se provádějí podle zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., §8 Prohlídky mostních konstrukcí. Prohlídky provádějí odborně způsobilé osoby. V rámci naší organizace to jsou mostní technici. Prohlídky mostů dělíme na běžné, hlavní a mimořádné. Rozsah a způsob provádění prohlídek mostních objektů, jejich intervaly, vedené záznamu o nich a další podrobnosti se provádějí podle ČSN 73 6221 a jsou zaznamenávány do systému hospodaření s mosty, který aktivně využíváme již od r. 2010. 

Klasifikace mostu, resp. jeho technický stav se hodnotí na sedmibodové stupnici: 1 - bezvadný stav, 2 - velmi dobrý stav, 3 - dobrý stav, 4 - uspokojivý stav, 5 - špatný stav, 6 - velmi špatný stav, 7 - havarijní stav. V Moravskoslezském kraji se ve správě SSMSK nachází v bezvadném až uspokojivém stavu 80 % mostů.

Na základě zařazení mostů do jednotlivých stavebních stavů rozeznáváme také různé druhy údržby. Dle rozsahu prací je prováděna údržba mostů stavební a nestavební povahy, opravy, rekonstrukce případně se provádějí přestavba mostů.

V neposlední řadě se také hodnotí použitelnost mostní konstrukce z hlediska bezpečnosti provozu (hodnotící stupně jsou I-V přičemž stav V-je nepoužitelný v rámci provozu a vyžaduje tedy okamžité uzavření mostu).

 

Údržba a opravy mostů

Údržba a opravy mostů se provádění v rámci technické péče o mosty na základě výsledků prohlídek, diagnostického průzkumu popř. dokumentace opravy. Povinnost vykonávat údržbu a opravy mostu začíná dnem vydání kolaudačního rozhodnutí a trvá i v době jeho dočasného vyloučení z provozu.

 

Běžná údržba mostů

Údržbu mostů tvoří souhrn prací neinvestičního charakteru, kterými se mosty udržují v řádném technickém a pojízdném stavu za všech povětrnostních a běžných dopravních podmínek.  Zahrnuje také drobné úpravy směřující k uvedení mostů do řádného technického stavu. K údržbě patří též péče o mostní vybavení. Údržba se provádí průběžně po celý rok, rozeznáváme tedy údržbu letní a údržbu zimní. Do údržby se zahrnují oba úseky silnice před a za mostem, a to do vzdálenosti stanovené podle potřeby a dle místních poměrů.

 

Údržba mostů je dělena dle charakteru na nestavební nebo stavební.

Nestavební údržba zahrnuje zejména:

 • pravidelné čištění chodníků, říms, svodidel, zábradlí, dopravního značení
 • pravidelné čištění odvodňovacích zařízení (odvodňovačů, svodů, skluzů)
 • čištění všech míst na ocelových mostech, kde se udržuje nečistota
 • pravidelné čištění ložisek a promazávání ocelových ložisek
 • čištění těsnících profilů a dotahování šroubů mostních závěrů
 • čištění a kontrola ochranného zařízení proti dotyku s trakčním vedením
 • odstraňování uchycené vegetace ze všech částí mostu
 • odstraňování nánosu včetně čištění dlažby dna toku
 • očištění mostu od posypových prostředků po zimním období
 • údržba mostů v zimním období zahrnuje zejména odstraňování sněhu a ledu

Součástí provozní údržby je také:

 • uzavření havarijního mostu pro dopravu
 • vyznačení objížďky
 • umístění předepsaných dopravních značek a zařízení;
 • zatímní nahrazení porušených bezpečnostních záchytných zařízení
 • nouzové podepření nebo překrytí nebezpečného místa
 • omezení dopravy na komunikaci/dráze převáděné pod mostem

 

Stavební údržba zahrnuje zejména:

 • vysprávky krytu vozovek, obnova těsnění spár ve vozovce, podél závěrů a říms
 • opravy a nátěry záchytného zařízení
 • obnova vodorovného dopravního značení a svislých dopravních značek
 • vyplnění dutin ve zdivu, spárování zdiva podpěr a kleneb
 • vysprávky krycích vrstev výztuže, obnova ochranných nátěrů
 • dotahování šroubových a svorníkových spojů
 • obnova nátěrů a povlaků betonových a ocelových částí mostů
 • vysprávky dlažby svahů
 • (jedná se především o práce malého rozsahu)

 

 

Kromě prací uvedených výše nesmějí být opomenuty ani případné požadavky na údržbu mostů uvedené v dokumentaci stavby, v nichž může být stanoven nebo doporučen zvláštní režim údržby, zejména u mostů s netradičním konstrukčním řešením. Jedná se o tzv. projekt sledování a údržby mostu. Projekt stanovuje způsob čištění, údržby, případně ukládá měření u funkčních (pohyblivých) prvků, např. u mostních závěrů, ložisek, tahových ložisek, vč. způsobu jejich případné rektifikace apod. a dalšího mostního vybavení – záchytných systémů, protihlukových stěn, odvodnění, elektroinstalace, bezpečnostního zařízení proti vstupu cizích osob, atd. Musí být specifikovány materiály, typy výrobků, systém protikorozní ochrany, vč. čísel barevných odstínů pro možnost zajištění opravy PKO jednotlivých prvků stejnými materiály a výrobky. Při údržbě mostů je vhodné využívat i další technologické předpisy.

 

Opravy mostů

Opravy jsou již charakterizovány větším rozsahem stavebních úprav, prováděných podle projektové dokumentace, zpracované na základě hlavní nebo mimořádné prohlídky, popřípadě diagnostického průzkumu.

opravám patří zejména:

 • oprava/podchycení základů a podpěr
 • opravy nosných konstrukcí spojené s výměnou nosných prvků nebo jejich částí
 • injektáže trhlin
 • výměna ložisek
 • výměna mostních závěrů
 • rektifikace nosné konstrukce
 • oprava nebo výměna mostní vozovky
 • výměna mostního vybavení (bezpečnostního záchytného zařízení)

Realizaci údržby a oprav mostů jak vlastními pracovníky, tak dodavatelsky je řešeno odborně a metodicky mostními techniky.

 

Rekonstrukce mostů

Přestavba či rekonstrukce mostu představuje významný zásah do stávající konstrukce mostu, kdy rozsah prací (zásahu do mostní konstrukce) je větší než v případě stavební údržby nebo opravy. Rozlišuje se přestavba mostu, při které se část stávající mostní konstrukce zachová – např. zesílení stávající nosné konstrukce spřaženou železobetonovou deskou. Přestavba mostu je podmíněna použitelností stávající mostní konstrukce, což musí být doloženo minimálně diagnostickým průzkumem. Naproti tomu při rekonstrukci mostu se stávající most nachází, již ve stavu, kdy jej nelze dále z různých důvodů (např. nevratně poškozené konstrukční prvky, nevyhovující prostorové uspořádání, nízká zatížitelnost, nejsou splněny požadavky pro průtok n-letých vod, apod.) využít. Z tohoto důvodu dojde při rekonstrukci mostu k demolici původního mostu a výstavbě mostu nového. Vlastní přestavbě/rekonstrukci předchází projekční příprava, ze které je jasně patrný rozsah prováděných prací. Financování stavby probíhá nejčastěji z tzv. mostního programu či z jiných programů, na jejichž spolufinancování se podílí Moravskoslezský kraj (např. Regionální operační programy, SFDI apod.), případně další spoluinvestor (např. obec, město, správce toku, apod.).

Přestavba mostu ve Skorotíně

 

Režim provádění prohlídek mostů

Z Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů v § 8 č. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích, vyplývá zákonná povinnost provádět pravidelné mostní prohlídky. Za dodržování stanovených intervalů hlavních prohlídek odpovídá vlastník/správce mostu. Běžné a hlavní prohlídky jsou prováděny v rozsahu a termínech předepsaných ČSN 73 6221 a osobami s potřebným oprávněním/osvědčením jež vydává Ministerstvo dopravy. U prohlídek mohou být předepsány i kratší termíny pro jejich provádění v návaznosti na náročnost požadované údržby konstrukce nebo na případné první projevy začínající degradace konstrukce.

Běžné prohlídky mostů

Běžné prohlídky se provádí v rozsahu a termínech dle ČSN 73 6221, přičemž četnost provádění je závislá na stavebně technickém stavu konkrétního mostního objektu (a tedy vždy 1x – 2x ročně pro každý objekt), popřípadě dle plánu prohlídek se určí i případné odlišnosti ve stanovených termínech. Dále se upřesní, kterým částem konstrukce má být věnována zvýšená pozornost při provádění běžné prohlídky s ohledem na provádění údržby mostu. Výsledkem běžné prohlídky má být stanovení požadavků na provedení údržby mostu nebo požadavek na provedení mimořádné prohlídky, případně diagnostického průzkumu. SSMSK zajišťuje běžné prohlídky výhradně prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří za tímto účelem absolvují každé dva roky požadované školení a vlastní patřičné osvědčení vydané Ministerstvem dopravy. Území spravované SSMSK je rozděleno na 6 obvodů (středisek), respektujících okresní uspořádání a tedy: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Mostní technik příslušného střediska tedy vykonává běžné prohlídky mostů vždy na obvodu daného střediska.

Hlavní prohlídky mostů

Jsou periodické odborné prohlídky, které na základě podrobného zjištění stavu objektu konstatují stávající stavebně technický stav a porovnáním s předchozími zápisy z mostních prohlídek a zjišťují změny a vývoj stavebního stavu jednotlivých objektů. V případě potřeby je možné v závěru hlavní prohlídky definovat požadavky na další odborné práce, spojené s podrobnějším zjištěním stavu objektu nebo některé jeho konstrukční části (např. diagnostika, statický přepočet apod.). V případě mostů ve správě SSMSK provádí hlavní prohlídky výhradně externí dodavatelé s „Oprávněním k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek“, které vydává Ministerstvo dopravy. U mostů betonových, ocelových, ocelobetonových, kamenných a cihelných se prohlídky vykonávají v následujících intervalech:

Klasifikační stupeň I-III v intervalu nejdéle 6 let,

Klasifikační stupeň IV v intervalu nejdéle 4 roky,

Klasifikační stupeň V-VII v intervalu nejdéle 2 roky,

U mostů zatímních (mostní provizoria) v intervalu nejdéle 2 roky.

Výše uvedené nejdelší intervaly se na základě závěrů prohlídek přiměřeně zkrátí v případě - zhorší-li se stav mostu na stupeň IV-VII, nebo dojde-li při provozu k opětovnému poškození již dříve opravené části. V plánu prohlídek je možné předepsat i jiné než vizuální metody, které budou použity při provádění prohlídky (zjištění tloušťky krycí betonové vrstvy, obsah chloridů, hloubka karbonatace). Výběr metod použitých při provádění prohlídky je závislý na mechanismu degradace a prostředí ve kterém se konstrukce nachází. Výsledkem prohlídky je záznam jednoznačně definující stav mostu, aby bylo možné definovat požadavky údržbových prací pro daný objekt. Nebo navrhnout další podrobný diagnostický průzkum, který přesně stanoví rozsah poškození objektu a následný rozsah potřebných oprav.

Mimořádné prohlídky mostů

Mimořádnou prohlídkou se stanoví okamžitý stav mostu. Prohlídka je rozsahem, složitostí i obsahem obdobná hlavní prohlídce mostu, ale není na rozdíl od prohlídky hlavní periodická. Stejně jako hlavní prohlídky i ty mimořádné se na mostech ve správě SSMSK provádí výhradně externími dodavateli s příslušným oprávnění. Při prohlídce se porovná současný stav konstrukce se stavem z poslední hlavní prohlídky tak, aby bylo možné identifikovat nově vzniklé poruchy, a provádí se:

- Po živelných pohromách nebo po dopravní nehodě na mostě

 

 

Při průvodních příznacích nebezpečného oslabení (korozí apod.), při nadměrné deformaci jednotlivých částí, při trhlinách zjištěných v období mezi hlavními prohlídkami

- Po zjištění nebezpečných jevů za jízdy vozidel po mostě (nadzvedávání mostních závěrů nebo jejich částí, nedosedání nebo nadzvedání ložisek, význačné kmitání konstrukce nebo prvku mostu)

- Před nebo po mimořádných přepravách nadměrně těžkých nákladů

- Před uplynutím záruční doby na příslušnou dodávku stavebních prací

SSMSK zadává mimořádné prohlídky nejčastěji u zánovních rekonstruovaných či opravených mostech, a to ještě před skončením záruční doby. Cílem těchto prohlídek je nalézt a odhalit případné nedostatky a závady a následně případně zjištěné závady a nedostatky reklamovat u dodavatele stavebních prací ještě před skončením záruční doby.

Životnost mostu

Návrhová životnost mostu je 100let. Životnost je přímo úměrná časovému období, po které je určitá část mostu schopna plnit svou funkci a účel za kterým byla postavena. Nicméně návrhová životnost 100 let odpovídá jen některým částem mostu, a to spodní stavbě a nosné konstrukci. Jsou tady ale i další části, které mají životnost nižší. Například u mostních ložisek, odvodňovačů, zábradlí a izolace je to 25 let. U říms a mostních závěrů je to 50let. A tedy v průběhu návrhové životnosti mostu musí dojít k cyklickým opravám/výměnám jednotlivých částí konstrukce mostu.

Jako první měněný element jsou po 25 letech mostní ložiska. Mostní ložiska se vyměňují za malého přizvednutí nosné konstrukce. Výměna ložisek není závislá na výměně jiných elementů. Ve třiceti letech životnosti mostu by se měla provádět větší oprava, během které se mají obnovovat svodidla, vozovka včetně izolací a kompletní odvodnění mostu. V padesátém roce končí životnost mostním závěrům a železobetonovým monolitickým římsám, při jejichž výměně dochází zároveň k výměně svodidel, tím se snižuje využití celé jejich životnosti. V tomto dekádě, již by měla probíhat také druhá výměna mostních ložisek. Po šedesáti letech návrhové životnosti mostu dochází, k již druhé obnově vozovky včetně izolací a odvodnění. Po sedmdesáti pěti letech provozu se provádí poslední výměna mostních ložisek. V osmdesátém roce opět končí životnost svodidlům a je realizována třetí a zároveň poslední výměna těchto elementů. Deset let před koncem návrhové životnosti mostu přichází na řadu opravy vozovky izolace a odvodnění mostu.

Na spodní stavbě a nosné konstrukci probíhá údržba pouze prováděním sanačních prací. U monolitických říms probíhá údržba sanacemi stejným postupem jako u spodní stavby a nosné konstrukce. Dále se formou údržby provádí čištění tlakovou vodou a pravidelné nátěry, které ochraňují konstrukci proti rozmrazovacím posypům a agresivnímu prostředí. Zábradelní svodidla a mostní zábradlí se má udržovat pravidelným omýváním a obnovováním protikorozní ochrany (PKO). U mostních dilatačních závěrů se vyměňují prvky podléhající opotřebení a také probíhá čištění tlakovou vodou. Asfaltová vozovka se jednou ročně čistí a každých deset let se u ní obnovuje obrusná a ložná vrstva. Zbývající elementy se pouze čistí a jiné údržbě nepodléhají.

 

Propustky, opěrné a zárubní zdi

Mostní konstrukce v rozměru 0,4-2,0m se nazývají propustky. Veškerá evidence k těmto objektům je totožná s evidencí mostů. Správa silnic provádí od r. 2018 podrobnou pasportizaci propustků vč. provedení evidenčních listů propustků v celkovém počtu cca 300ks těchto objektů za jeden kalendářní rok.

Silničními objekty hodnocenými stavebním stavem jsou rovněž opěrné a zárubní zdi, jež mohou být např. betonové – tížní, železobetonové, zdi s kamenným obkladem, gabionové.

Náklady na opravy a rekonstrukce v letošním roce

Počet oprav a rekonstrukcí mostů je závislý na poskytnutých finančních prostředcích, které jsou krajem v jednotlivých letech poskytovány. Záleží rovněž na možnostech zajištění finančních prostředků z jiných zdrojů – Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), financování z Evropských zdrojů

Pro letošní rok je financování rekonstrukcí a oprav mostních objektů zajištěno z několika finančních zdrojů.

- tzv. „Mostní program“ tvořený z odpisů majetku ve výši cca 150 mil. Kč

- z prostředků SFDI je to cca 100 mil. Kč

- z účelových prostředků MSK cca 90 mil Kč

- z účelových prostředků MSK cca 10 mil na opravy a rekonstrukce propustků