9.7.2019 V rámci uvedené stavby dojde k rekonstrukci silnice III/4405 v Městě Budišov nad Budišovkou v km cca 10,291

  • 10,674, v úseku délky cca 383 m v prostoru od křižovatky s MK Hřbitovní po křižovatku se silnicí II/443.

Provedené práce v rámci rekonstrukce silnice:

  • ukončena realizace SO 03.2 Přeložka kanalizace v tělese sil. III/4405, včetně přípojek
  • ukončena realizace SO 03.1 Odvodnění komunikace, vč. UV
  • provedení sanace podloží v tl. 30 cm v části komunikace v km 0,200 – 0,300 prac. staničení
  • probíhá násyp konstrukční vrstvy ŠD 0/63 v části komunikace v km 0,200 – 0,300 prac. staničení
  • pokládka silničních betonových obrubníků oboustranně v km 0,100 – 0,200