27.6.2019 

  • pokládka kamenných obrubníků a kostk. dvojřádku do betonu v km 0,100 – 0,000 oboustranně
  • dokončení pokládky ŽB prefabrikátů stěn sedimentačních nádrží do betonu a dobetonávka stěn a dna nádrží
  • pokládka beton. příkopových žlabů do betonu, terénní úpravy příkopů
  • pokládka plast. roury DN 400 mm , obsyp a zásyp - propustek pod sjezdem č. 1
  • podsyp a dlažba – vjezd č. 1 a 2
  • pokládka 2. části zatrubnění pod vjezdem do lomu - rourami PP DN 500 SN 16, včetně osazení revizní šachty
  • pokládka zatrubnění sil. příkopu nad vjezdem do lomu - rourami PP DN 500 SN 8
  • příprava pro násyp konstrukčních vrstev na komunikaci v km 0,100 – 0,000
  • čištění sil. příkopu nad zatrubněním, terénní úpravy.