27.6.2019 V pondělí 1.7.2019 začnou práce na rekonstrukci a modernizaci silnice III/457 v úseku od křižovatky se sil. III/45727 po hraniční přechod Osoblaha / Pomorzowiczki, tj. ve staničení  km 71,350 - 77,980. Celková délka stavby je 6,630 km. Silnice II/457 je využívaná jako spojení města Zlaté Hory - Janov - Osoblaha a okolních obce a rovněž slouží jako spojnice s Polskou republikou.

 

Je navržena rekonstrukce a modernizace komunikace v rozsahu:

  • Frézování v délce 571,58 m do tl. 50 mm a v délce 983,61 m do tl. 100 mm
  • Sanace konstrukčních vrstev do hl. 400 mm na 10% plochy komunikace
  • Recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva tl. 160 mm
  • Ložní vrstva z asfaltového betonu ACL 16+ tl. 60 mm
  • Obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ tl. 40 mm

 

Součástí rekonstrukce a modernizace silnice II/457 je stavební údržba 2 mostů, opěrné zdi o celkové délce 52,70 m, rekonstrukce a údržba 7 propustků. Dále bude provedeno: reprofilace příkop, napojení místních komunikací a sjezdů, zřízení oboustranných krajnic z vyfrézovaného asfaltového recyklátu, údržba stávajících žlabů a výměna silničních vpustí, osazení směrových sloupků, záchytných bezpečnostních zařízení, obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, akce je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

Termín ukončení prací je do 28.9.2019.

 

Stavba bude probíhat za úplné a částečné uzavírky úseku v rozsahu:

  • od křižovatky se silnicí III/45727 po křiž. se sil. III/45814 úplná uzavírka v délce 4,010 km.
  • od křižovatky se silnicí III/45814 - Osoblaha po státní hranici částečná uzavírka v délce 2,620 km.

Objížďka je vedena po silnici III/45726, III/45729 - Sádek, Hlinka, Osoblaha a ve směru od Osoblahy po silnici III/45814, III/45722, III/45718, III/45717 Bohušov, Dolní Povelice, Horní Povelice, Dívčí Hrad, Sádek. Objížďka v první trase je délky cca 7,200 km, ve druhé trase délky cca 11,600 km.

 

Autobusové linky 852831 Krnov-Město Albrechtice-Dívčí Hrad-Bohušov-Osoblaha-Slezské Pavlovice 852832 Krnov-Město Albrechtice-Slezské Rudoltice-Rusín-Bohušov-Osoblaha-Slezské Pavlovice se budou v prostoru zastávky Karlov otáčet a pojedou zpět přes Bohušov.

 

Stavba bude mít pozitivní dopad na území, jelikož rekonstrukcí a modernizací silnice dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnici.