30.5.2019 Průběh investiční stavby: "Rekonstrukce silnice III/4648, napojení kamenolomu Bohučovice“ ke dni 29.5.2019.

 • bednění a armování jednotlivých sekcí základu OZ, betonáž jednotlivých sekcí základu OZ – sekce 11 - 12
 • bednění a armování jednotlivých sekcí dříku a římsy OZ, betonáž jednotlivých sekcí dříku a římsy – sekce 11 – 12
 • izolační nátěry rubu a líce OZ – sekce 11 – 12
 • zásyp opěrné zdi vhodným materiálem do úrovně sil. pláně a jeho zhutnění v úseku km 0,120 – 0,100
 • násyp konstrukčních vrstev vozovky ŠD v úseku km 0,120 – 0,100
 • pokládka kamenných obrubníků a kostk. dvojřádku do betonu v km 0,120 – 0,100
 • pokládka ŽB prefabrikátů stěn sedimentačních nádrží do betonu
 • odkop části svahu vlevo před vjezdem do lomu a vybourání stáv. kanalizace z beton. trub DN 800 mm pro
 • rozšíření komunikace pro průjezd autobusů a vozidel IZS stavbou
 • zpevnění rozšíření komunikace
 • pokládka vrstev ACP, ACL a ACO na aplikované postřiky v km 1,188 – 0,100