15.9.2023 Stávající most z r. 1969 byl ve špatném stavebně technickém stavu a měl nevyhovující prostorové uspořádání. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k jeho celkové rekonstrukci. V rámci provádění stavby však byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které vyvolaly nezbytnou technologickou změnu v založení konstrukce nového mostu.

Po demolici stávající konstrukce resp. původních základů byly v místě základové spáry zjištěny skutečnosti, které nebylo možno predikovat inženýrsko geologickým průzkumem, resp. skutečný stav horninového masivu byl zjištěn až při výkopových pracích při jeho obnažení. Tato skutečnost vede k nezbytným konstrukčním změnám, jejichž výsledkem je změna v založení mostu samotného. Zjištěné skutečnosti si nevyžádají změnu stavby ve smyslu dodatečného povolení stavby vyvolané touto změnou. Aktuálně zhotovitel společně s objednatelem intenzivně pracuje na schválení jednotlivých částích realizační dokumentace. V tomto týdnu již probíhají práce na hlubinném zakládání a současně se zpracovává nový harmonogram stavebních prací.