15.9.2023 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti s akcí „Oprava silnice III/4681 v Oldřichovicích.“ Jedná se o souvislou opravu silnice v úseku km 1,070 – 2,760 od autobusové zastávky Česká škola po odbočku na Karpentnou. Úsek bude uzavřen od 18.9.2023 do 29.10.2023, průjezd bude možný pouze pro vozidla IZS a na povolení pro občany bydlící v dotčeném úseku. Autobusy budou řešeny výlukovými jízdními řády a budou vedeny po objízdných trasách. Po ukončení uzavírky proběhnou ještě dokončovací práce nejpozději do 10.12.2023.

Oprava spočívá v odfrézování asfaltových vrstev, sanacích podkladních vrstev vozovky, studené recyklaci štěrkových vrstev v tloušťce 200 mm, pokládce ložné asfaltové vrstvy o tloušťce 60 mm a obrusné vrstvy o tloušťce 40 mm. Součástí stavby je zřízení dvou nových uličních vpustí a vsakovacího přikopu pro odvodnění komunikace. Dojde rovněž k obnově nezpevněné krajnice, osazení nových směrových sloupků a nastříkání vodorovného dopravního značení.

 

Situace

 

Začátek úseku

 

Průběh úseku

 

 

Konec úseku