15.9.2023 Projektem je řešena oprava průtahu obce  Straník od km 2,020 a  řešený úsek pokračuje dále ve směru na Hostašovice. Konec úseku se nachází v obci Hostašovice na křižovatce s místní komunikací v km 3,772.

Celková délka úseku činí 1752,00 m.

Oprava vozovky v rámci tohoto úseku spočívá v provedení recyklace za studena, lokálních sanací okrajů vozovky a následně budou pokládány asfaltové vrstvy vozovky. V intravilánu obce Straník bude stávající niveleta zachována, stávající ložná vrstva AC s obsahem PAU ZAS T4 bude v rámci stavby převezena na extravilánový úsek, kde je možné navýšení stávající nivelety (předpokládá se s průměrným navýšením nivelety o 10 cm).

V intravilánu obcí je zachováno stávající šířkové řešení.

V extravilánu je komunikace navržena jako obousměrná dvoupruhová S 7,0 s návrhovou rychlostí 90 km/h.

V intravilánu obce Straník je nově navrženo osazení silničních betonových obrubníků BO 15/15 s fází 5 cm pro zajištění odvedení dešťových vod z povrchu komunikace do navržených uličních vpustí.

Bude provedeno vodorovné dopravní značení včetně předznačení

 

 

Do termínu konání kontrolního dne provedeno:

Geodetické zaměřeníOsazeno přechodné DZ podle vydaného rozhodnutí o přechodné úpravě provozu na sil. III/05716Proběhlo frézování živičného krytu vozovky sil III/05716

Byla provedena sanace PJP extravilánu mezi obcí Hostašovice a místní části. Straník

Byla zahájena sanace LJP

Byla odbouraná římsa na propustku v obci Hostašovice

Byla zahájena stavba propustku v km 3,520

Byla provedena statická zatěžovací zkouška s vyhovujícím výsledkem

 

Do termínu dalšího kontrolního dne bude provedeno (předpoklad):

Bude dokončena sanace LJP v extravilánu

Bude zahájena sanace v intravilánu místní části. Straník

Bude dokončen propustek v km 3,520

Proběhnou další zkoušky

Proběhne kontrola vpustí