25.8.2023 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti s opravou silnice v rámci stavby „Oprava silnice III/05716 Straník – Hostašovice“.   Projektem je řešena oprava průtahu obce  Straník od km 2,020 a  řešený úsek pokračuje dále ve směru na Hostašovice. Konec úseku se nachází v obci Hostašovice na křižovatce s místní komunikací v km 3,772. Celková délka úseku činí 1752,00 m.

Oprava vozovky v rámci tohoto úseku spočívá v provedení recyklace za studena, lokálních sanací okrajů vozovky a následně budou pokládány asfaltové vrstvy vozovky. V intravilánu obce Straník bude stávající niveleta zachována, stávající ložná vrstva AC s obsahem PAU ZAS T4 bude v rámci stavby využita na extravilánový úsek, kde je možné navýšení stávající nivelety (předpokládá se s průměrným navýšením nivelety o 10 cm).

V intravilánu obcí je zachováno stávající šířkové řešení. V extravilánu je komunikace navržena jako obousměrná dvoupruhová S 7,0 s návrhovou rychlostí 90 km/h. V intravilánu obce Straník je nově navrženo osazení silničních betonových obrubníků BO 15/15 s fází 5 cm pro zajištění odvedení dešťových vod z povrchu komunikace do navržených uličních vpustí.

Na stávajících mostních objektech v intravilánu obce Straník a na konci řešeného úseku v obci Hostašovice (nad propustkem přes Stranický potok) bude plošně provedeno frézování v tl. 50 mm a následně bude položena obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm. Stejným způsobem bude také řešeno napojení navazujících místních a účelových komunikací, popřípadě sjezdů, které mají živičný povrch.

 

V obci Straník bude po levé straně komunikace za mostním objektem (km 2,120) osazeno dvoumadlové zábradlí výšky 1,10 a dl. 22 m

Bude provedeno vodorovné dopravní značení.

Organizace dopravy bude následující:

Stavba bude probíhat po etapách za částečné a úplné uzavírky s využitím objízdných tras po komunikacích I/57 a III/05716 v mimostavebních úsecích.

Opravou silnice dojde ke zlepšení stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu mezi obcemi Straník a Hostašovice.

 

Termín realizace:    04. 09. 2023 – 12. 11. 2023

Náklady stavby:       14 264 708,13,- Kč vč. DPH