25.8.2023 V rámci provádění stavby byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které brání dokončení stavby podle původní PD a vyvolají změnu stavby, která si svým charakterem vyžádá dodatečné stavební povolení. V rámci stavby měl být zachován stávající pilíř v korytě řeky Odry. Na základě dodatečné diagnostiky stávajícího základu byl zjištěn rozdíl v předpokladu (projektová dokumentace z roku 1966) a skutečnosti týkající se založení stávajícího pilíře v toku Odry. Tato skutečnost vede k nezbytným konstrukčním změnám, které ovlivní jak spodní stavbu, tak i nosnou konstrukci.

Na základě proběhlé inženýrské činnosti pro vydání dodatečného povolení ke změně stavby před dokončením  došlo ze strany MMO v termínu 18.8.2023 k vydání  změny stavby před dokončením stavebního záměru této stavby. Předpoklad vydání pravomocného povolení je stanoven na termín cca 5.9.2023. Po vydání pravomocného povolení bude zhotovitelem aktualizován harmonogram stavebních prací včetně zohlednění klimatických podmínek a díky tomuto stavu bude následně objednateli znám reálný termín dokončení výstavby mostu a znovu zprovoznění uzavřené silnice II/478 ul. Na Lukách/1.května. Do té doby zhotovitel společně s objednatelem intenzivně pracuje ve schválení RDS pro spodní stavbu a nosnou konstrukci mostu a společně s tímto krokem byla pro provedených odkopech neúnosných zemin u opěry mostu OP1 zahájena realizace mikropilot s termínem samotného dokončení 27.7.2023. Společně s těmito pracemi byly zároveň zahájeny armovací práce u podpěry mostu OP3.