23.8.2023 Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávajícího úseku silnice II/442 v úseku délky 8,158 km. Začátek úseku: km 18,312  sil. provozního staničení - cca 100 m za koncem přehradní hráze VD Kružberk. Konec úseku: km 26,470 sil. provozního staničení – železniční přejezd před Vítkovem.
V rámci navržené rekonstrukce a modernizace stávajícího úseku silnice II/442 bude provedena oprava živičného krytu stávající vozovky v šířce 7,0 m s lokální sanací upadlých okrajů, tzn. výměnou stávajících podkladních vrstev a 30 % délky řešeného úseku. Po obou stranách vozovky bude provedena obnova nezpevněných krajnic šířky 0,50 m z recyklátu.
 
Součástí stavby bude běžná oprava a údržba 20 ks stávajících propustků (pročištění a vyčištění vtoků a výtoků, otryskání kamenného zdiva, přespárování a sanace povrchu a reprofilace stávajících příkopů.
Stávající poškozená ocelová silniční svodidla a stávající silniční zábradlí budou odstraněna a nahrazena novými, některých úsecích budou svodidla doplněna. Na celém úseku stavby budou osazeny plastové silniční směrové sloupky a bude provedena obnova vodorovného
dopravního značení.
 
Do termínu konání KD 17.8.2023 provedeno:
- frézování vozovky v celém úseku stavby, čištění povrchu po frézování
- čištění krajnic silnice
- frézování a odkop okrajů vozovky pro provádění sanačních prací na sanaci okrajů vozovky
- čištění zdiva propustků.
 
Do termínu konání dalšího KD č. 4 dne 24.8.2023 bude provedeno (předpoklad):
- čištění krajnic silnice
- frézování a odkop okrajů vozovky pro provádění sanačních prací na sanaci okrajů vozovky
- násyp 2 vrstev šterkodrti v tl. 420 mm, jejich zhutnění, kontrola únosnosti - sanace okrajů vozovky
- pokládka podkladní vrstvy ACP 16+ v tl. 50 mm - sanace okrajů vozovky
- čištění a sanace zdiva propustků