23.8.2023 Jedná se o souvislou opravu povrchu silnice III/4629 v km 0,866 – 4,216 silničního provozního staničení. Začátek úseku je situován v křižovatce se silnicí III/46211 v obci Větřkovice, konec úseku se nachází v křižovatce se silnicí I/57 za obcí Jančí.
 
Do termínu konání KD provedeno:
- výkop pro sanaci okrajů vozovky, doplnění podkladní vrstvy komunikace z ŠD fr. 0/32 mm, 0,25 m a její zhutnění na předepsanou hodnotu
- pokládka podkladní vrstvy ACP 16+ v tl. 50 mm na podkladní vrstvu z ŠD - sanace okrajů
- začištění říms a sanace čel a tělesa propustku SO 102
- výkop pro propustky SO 103 a SO 104
- pokládka korugovaných plast. trub DN 800 na ŠP podsyp, obsyp a zásyp trub propustků SO 103   a SO 104
- úprava hospodářských sjezdů a napojení ÚK
 
Do termínu konání dalšího KD dne 24.8.2023 bude provedeno (předpoklad):
- dokončení pokládka podkladní vrstvy ACP 16+ v tl. 50 mm na podkladní vrstvu z ŠD - sanace okrajů
- sanace čel a tělesa propustku SO 102- výkop pro propustky SO 103 a SO 104
- odkop vrchní části tělesa, očištění, penetrace a obnova vodorovné a části svislé izolace propustku   SO 102 přitavením, ochrana izolace litým asfaltem tl. 25 mm
- úprava hospodářských sjezdů a napojení ÚK
- výměna odtokových betonových žlabů na začátku úseku v obci
- frézování pro lokální plošné sanace podkladu vozovky na hl. 50 mm
- pokládka lokálních plošných sanací podkladu vozovky z ACL 16+ v tl. 50 mm
- příprava pro pokládku vyrovnávací vrstvy z ACL 16+ v prům. tl. 50 mm