28.4.2023 Pokračování stavby z r. 2022, v úseku s navazující zástavbou výměna konstrukčních vrstev vozovky se sanací pláně, v nezastavěném území bylo provedeno odfrézování asfaltových hutněných vrstev, recyklace vozovky za studena, pokládka podkladní a ložní vrstvy. V r. 2022 byla také provedena oprava vodovodu.

V roce 2023 se realizuje oprava úseku silnice km 0,005 – 0,347 a následně pokládka povrchu ze SMA 8 NH se sníženou hladinou hluku v celém úseku stavby km 0,005-1,158.

Provedené práce: KSC v místech křížení plynových zařízení, zásyp podkladních vrstev ŠD

Probíhající práce: výšková úprava zařízení ve vozovce, zahájeny práce na zřízení dvouřádku ze žul. kostek v km 0,022 – 0,142.

Plánované práce: bude dokončena výšková úprava zařízení ve vozovce a zřízení dvouřádku ze žul. kostek v km 0,022 – 0,142

Zahájení pokládky asfaltových hutněných vrstev je plánováno v 19. KT.

 

Termín ukončení: do 120 kalendářních dnů od předání staveniště tj. 19.5.2023 (přes zimu přerušeno)