27.4.2023 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti s opravou silnice v rámci stavby Souvislá oprava silnice III/4822 Závišice - průtah

Řešeným územím je koridor sil. III/4822, začínající křižovatkou se sil. II/482 v km 0,000 a končící v km 1,400 (konec intravilánu). Délka rekonstrukce silnice je 1400 m. Stávající šířkové uspořádání bude zachováno.

Rekonstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky včetně lokální sanace okrajů vozovky a recyklace za studena s finální pokládkou dvouvrstvého asfaltobetonového koberce jako vrchní vrstvy. Stávající odvodnění bude v nezbytném rozsahu rekonstruováno.

Bude provedeno odfrézování konstrukčních vrstev, bude provedena lokální sanace , recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva , ložní vrstva z asfaltového betonu ACP 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik a obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm. Navrženým postupem opravy nedojde k navýšení nivelety.  Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat na očištěný povrch za přijatelných klimatických podmínek. Současný princip odvodnění se v rámci rekonstrukce silnice nemění, součástí stavby bude výšková úprava stávajících vpustí, celková rekonstrukce stávajících vpustí a výšková úprava poklopů revizních šachet, šoupat a poklopů. V místě autobusové zastávky je navržen 2x směrový nátok (skluz) ze čtyřřádku. Příčný sklon komunikace bude zachován stávající, Také bude zajištěna reprofilace příkopů v určených místech a zřízení stříkaného VDZ barvou včetně předznačení.

Organizace dopravy bude následující:

Od křižovatky se silnicí II/482 po konec obce Závišice a opačně bude osazena dopravní značka zákaz vjezdu „Mimo dopravní obsluhu a vozidla stavby“ (v uzavřeném úseku bude operativní pracovní místo). Během pokládky nového asfaltového povrchu bude celý úsek uzavřen dopravní značkou zákaz vjezdu „Mimo vozidla stavby“ (max. 4 dny v době od 26.6. – 9.7.2023).

Objízdná trasa povede po silnici II/482, III/46433, III/4822 (Závišice – Rybí – Libhošť – Sedlnice) a zpět.

 

Opravou silnice dojde ke zlepšení stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na průtahu obcí  Závišice.