12.5.2022 V rámci stavby došlo rekonstrukci opěrné zdi podél sil. III/01125 v Nových Sedlicích – nová úhlová ŽB zeď, základ je šířky 1,70m, výšky 0,70m. Šířka dříku je max. 0,80m v patě dříku, po výšce je šířka dříku proměnná vzhledem ke sklonu líce 7:1. Maximální výška dříku je 2,16m, tzn. maximální výška nosné konstrukce zdi je 2,86m (bez římsy). Délka OZ je 254,0 m. Na římse je osazeno zábradelní svodidlo. Na OZ navázalo opevnění břehu z kamenné rovnaniny v délce 68,0 m, podél kterého bylo osazeno svodidlo.

V místě výkopů byl proveden hutněný zásyp a obnova vozovkových a podkladních vrstev na přilehlé polovině vozovky. Odvodnění této části komunikace je přes uliční vpusti přímo do vodoteče. 

SSMSK, p,.o. je investorem stavby, která byla financována z prostředků Moravskoslezského kraje.

Celkové náklady stavby činí 19,1 mil. Kč. vč. DPH.