9.11.2021  Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Dokončení oprav silničního odvodnění (výšková úprava kanalizačních rámu + uličních vpustí před finální pokládkou asfaltových vrstev vozovky)
  • Výstavba gabionové opěrné zdi (terénní úpravy - svahování, zásypy mezi gabionovou stěnou a komunikaci – zřízení krajnice)
  • Úprava nezpevněné části vozovky a dotčeného vjezdu na soukromý pozemek – pěší chodník, Nová Plzeň  (zřízení silničního odvodnění vč. obrub a přídlažby)
  • Lokální sanace vozovky na 1. úseku stavby vč. ošetření mrazových trhlin
  • Pokládka asfaltově hutněných vrstev vozovky na 1. a 2. úseku stavby
  • Úprava křižovatky MK ul. Zahradkářská (vysazený ostrůvek) vč. zřízení přechodu pro chodce - zřizování stožárů VO 

Organizace dopravy:

Oprava komunikace v současné době probíhá za úplného omezení - uzavírky silničního provozu.  Za uzavřený úsek ulice Vřesinská bude proto pro veškerá vozidla obousměrně vyznačena objízdná trasu ve směru od Kyjovic po ulici Družební - Opavská – Rudná, ve směru od Klimkovic po ulici Lidická – Mexiko - Klimkovická.

Ve vazbě na plánované dopravní omezení spojené s opravou řešeného úseku komunikace je režim dopravního omezení rozdělen do dílčích termínu.

 

V termínu 18. – 5.11.2021 úplná uzavírka komunikace, rozdělena do dvou dílčích úseku stavby.   

 

      I.úsek  

     (Autobusová zastávka Vřesina,hřbitov – most přes vodní tok Porubka)

     V termínu 30.10  – 5.11.2021 pokládka asfaltových vrstev – úplná uzavírka, PROBÍHÁ

     II.úsek

     (most přes vodní tok Porubka – okruž. křiž. s ul. Družební).

     V termínu 30.10  – 5.11.2021 pokládka asfaltových vrstev – úplná uzavírka, PROBÍHÁ

 

      V termínu od 6.11.2021 (sobota) bude ukončena úplná uzavírka opravovaného úseku komunikace. Komunikace bude znovu od tohoto data plně průjezdná pro veškerou doprava.

      Dokončující se práce budou již prováděny za částečného omezení silničního provozu.