9.4.2021 Aktuálně prováděné práce na jedné z posledních etap stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II.etapa“ (úsek Bohumínská – terminál Hranečník)

 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Frézování živičných vrstev v místě nově budovaných vysazených ploch, středových ostrůvku, autobusového zálivu a podél kamenné přídlažby (dvouřádku)
  • Odstranění podkladních vrstev vozovky v místě nově budovaných vysazených ploch a středových ostrůvku
  • Zahájení rekonstrukce silničního odvodnění (uliční vpusti)
  • Odstraňování kamenných obrub a kamenné přídlažby – čištění, pro následnou výškovou úpravu
  • Odstranění naplavenin a náletových dřevin v místě vtoku a výtoku u jednotlivých propustků nacházející se v řešeném úseku stavby
  • Přípravné práce pro opravu betonových čel a říms propustků (bourání ŽB konstrukcí)

 Organizace dopravy

 Mezi čerpací stanici SHELL a ústředním hřbitovem Slezská Ostrava je provoz částečně omezen. Došlo  k obousměrnému zúžení jízdních pruhů a přesunu stávajících zastávek.