31.3.2021 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na frekventované ul. Těšínská v Ostravě bude v letošním roce dokončena rekonstrukce poslední části takto řešené stavby, a to v úseku mezi křižovatkou s ul. Bohumínská po křižovatku s ul. Počáteční (terminál Hranečník). Stavební práce budou prováděny v období od 6.4. – 31.5.2021.

Rekonstrukce (zahrnující také žulový jednořádek, poškozené obruby, oprava autobusového zálivů, oprava propustků, odvodnění a zřízení středových ostrůvku vč. vysazených míst v místě přechodu) bude spočívat především ve vyfrézování stávajících živičných vrstev vozovky a položení vrstev nových. Následně bude v celém řešeném úseku stavby provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

Stavební práce si v určitých fází stavby vyžádají úplnou uzavírku ul. Těšínská, a to v celém úseku rekonstruované silnice II/479, v důsledku stavebních prací v podobě frézování a pokládky nových asfaltových vrstev vozovky. Za uzavřený úsek ulice Těšínská bude vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou a městskou hromadnou dopravu po ulici Frýdecká, Lihovarská, Šenovská - Počáteční a ul. Lihovarská.

Uzavírka komunikace Fáze I.:

 • Termín – 5. 2021 – 9. 5. 2021
 • Frézování stávajícího živičného povrchu
 • Individuální doprava bude vedena po předem stanovených objízdných trasách dle přiloženého návrhu
 • Linkám městské a příměstské hromadné dopravy bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem;
 • Autobusové zastávky v uzavřeném úseku budou obsluhovány;
 • AZ „Zvěřinská“ bude od 7.4. 2021 do 23.5. 2021 z důvodu opravy autobusového zálivu přemístěna na teminál Hranečník, stanoviště č. 1;
 • Trolejbusové linky budou nahrazeny autobusy;

Uzavírka komunikace II.:

 • V termínu od 15.5.2021. 00:01 do 23.5.2021, 24:00
 • Pokládka geokompozit a nových živičných vrstev;
 • Individuální doprava bude vedena po objízdných trasách, viz návrhy objízdných tras;
 • Ve dnech 5.2021 - 16.5.2021 a 22.5.2021 - 23.5.2021 bude pro individuální dopravu uzavřena také část ul. Těšínské od ul. Bohumínské po okružní křižovatku na Františkově;
 • Linky městské a příměstské hromadné dopravy budou odkloněny na objízdné trasy;
 • Trolejbusové linky budou nahrazeny autobusy;
 • Vjezd i výjezd na terminál a z terminálu Hranečník bude umožněn pouze z ulice Počáteční;
 • V době od cca 4:00 do 20:00 bude na výjezdu z terminálu zajištěna asistence (Městské policie)
 • Průjezd křižovatkou Těšínská x Slívová x Počáteční, bude v pracovní pro linky městské hromadné dopravy zajištěn ve směru Počáteční – Slívová a zpět;
 • Objízdné trasy pro veřejnou autobusovou dopravu:
  • z ul. Bohumínské po ul. Frýdecké, na ul. Lihovarskou, ul. Šenovskou, ul. Počáteční a terminál Hranečník, dtto zpět;
  • Z ul. Těšínské, ve směru na centrum, na ul. Lihovarskou, Šenovskou, Počáteční a terminál Hranečník, dtto zpět;
  • Linky příměstské dopravy projíždějící na centrum pojedou z terminálu Hranečník na ul. Počáteční, Šenovskou, Podzámčí, Na Karolíně;
 • Autobusové zastávky „Slezská Ostrava, radnice“, „Slezská Ostrava, kostel“, „Ústřední hřbitov“, „U Švasty“ nebudou dočasně obsluhovány;
 • AZ „Zvěřinská“ bude od 7.4. 2021 do 23.5. 2021 z důvodu opravy autobusového zálivu přemístěna na teminál Hranečník, stanoviště č. 1;
 • AZ „Hradní náměstí“ bude dočasně přemístěna na ulici Frýdeckou, zastávka U Hradu
 • AZ „Důl Zárubek“ nebude dočasně obsluhována

Občany, firmy a ostatní subjekty (kteří mají výjezd pouze na ul. Těšínská), bude zhotovitel v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.

Ostatní práce budou na komunikaci probíhat za částečného omezení.

Všem účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.