8.4.2024 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky bude na silnici III/48615 v období od 09.04. do 23.05.2024 provedena celková oprava komunikace ul. Staroveská a ul. Brušperská ve městě Brušperk a v obci Stará Ves nad Ondřejnicí (včetně extravilánu) v souvislé délce 1,915 km (km 0,000 – 1,915), která je vymezena od křižovatky se silnicí II/486 (ul. Krmelínská/Fryčovická) ve městě Brušperk po křižovatku s MK ul. Hůrská v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Na silnici bude v rámci stavby provedena oprava vozovky při zachování současného směrového, šířkového a výškového uspořádání.

Oprava silnice v okrese Frýdek-Místek v souvislé délce 1,2 km (km 0,000 – 1,200) spočívá v odfrézování asfaltových vrstev, hloubkové sanaci podkladních vrstev vozovky v rozsahu cca 10 % plochy a pokládce nových asfaltových vrstev. Součástí opravy bude pročištění příkopů, zřízení nové uliční vpusti a oprava čela propustku.

Oprava silnice v okrese Ostrava v souvislé délce 715 m (km 1,200 – 1,915) spočívá v rozfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky s provedením recyklace vozovkového souvrství za studena. Poté proběhne položení nových krytových asfaltových vrstev. Kromě vozovky silnice III/48615 bude provedena i oprava autobusového zálivu a zastávkového stání, jejichž povrch bude nově z CB krytu a oprava 3 propustků. Součástí stavby bude i oprava uličních vpustí a výšková úprava kanalizačních poklopů. Následně bude v celém úseku stavby obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení, provedena úprava nezpevněné krajnice recyklátem, a také osazeny nové směrové sloupky.

Oprava bude probíhat za úplné uzávěry dotčené silnice, která je rovněž způsobena výstavbou okružní křižovatky na styku silnic III/48615 a I/58. Silnice III/48615 bude uzavřena od 09.04.2024, předpokládané ukončení uzávěry je 23.05.2024. Oprava bude prováděna po polovinách vozovky (v ostravské části kyvadlový provoz řízen SSZ), průjezd pro autobus a místní občany bude umožněn. Objízdná trasa z Brušperku do Staré Vsi nad Ondřejnicí vede přes Krmelín po silnicích II/486 a I/58.

Všem účastníkům silničního provozu, obyvatelům města Brušperk, obce Stará Ves nad Ondřejnicí a obyvatelům okolních obcí děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.