11.9.2023 Jedná se o přestavbu stávající propustku na propust nový z železobetonových trub DN 1400. Čela propustku budou železobetonová z betonu. Bude osazeno ochranné silniční zábradlí na čela propustku, výška zábradlí 1,1 m. Do nové krajnice bude osazeno silniční svodidlo úrovně zadržení N2. Opevnění koryta před propustkem bude provedeno kamennou dlažbou do betonu a bude ukončena betonovým prahem. Na výtoku bude koryto rovnaninou z lomového kamene s vyklínováním. Břehové opevnění bude opřeno o kamenné patky s urovnaným lícem z lomového kamene.

Doprava je organizována kyvadlově za použití semaforů, kdy práce budou probíhat vždy v jednom pruhu vozovky.

 

Do termínu konání KD provedeno:

  • Bylo provedeno rozšíření krajnice pro objízdnou trasu s rozšířením pro nátokovou stranu propustku
  • Je provedeno záporové pažení s ukotvením
  • Přesměrování dopravy na 1/2 vozovky
  • Jsou zahájeny výkopové práce na ½ propustku

 

Do termínu dalšího kontrolního dne bude provedeno (předpoklad):

  • Dokončení výkopových prací na základovou spáru
  • Zhotovení základové desky
  • Osazení rour ½ propustku