28.3.2023 V závěrečném týdnu měsíce března 2023 zahájil zhotovitel stavební práce na rekonstrukci třípólového mostu ev. č. 4804-3, na silnici III/4804, který se nachází v CHKO Poodří v katastrálním území Košatka nad Odrou a Jistebník. Silnice III/4804 je celoročně využívána pro regionální dopravu. Most byl postaven v roce 1966. Na základě diagnostického průzkumu byl stavebně technický stav mostu klasifikován ve stupni špatný. Rekonstrukce mostu bude realizována za částečné uzavírky silnice III/4804.

Práce na mostě budou probíhat po polovinách s tím, že průjezd vozidel po vymezené polovině mostu bude řízen světelnou signalizací umístěnou v obou předpolích mostu. Pro chodce bude vyhrazen koridor s mobilním oplocením pro bezpečný průchod stavbou. Bude provedeno odfrézování živičné vozovky a demolice mostního svršku až na nosnou konstrukci. Následně bude na nosnou konstrukci provedena nová spřažená monolitická železobetonová deska, montáž nových mostních závěrů, hydroizolace včetně ochranné vrstvy z litého asfaltu, nové monolitické železobetonové římsy a nová třívrstvá vozovka. Na římsy bude ukotveno zábradelní svodidlo. Stávající ložiska budou očištěna od korozních produktů a opatřena mazivem. Krajní opěry budou otryskány a sanovány jakož i mezilehlé podpěry. Rovnoběžná křídla a závěrné zdi budou stavebně upraveny do úrovně vrchu nové spřažené desky. Odvodnění mostu je řešeno novými odvodňovači s vyvedením pod líc nosné konstrukce. Součástí stavby je také přeložka veřejného osvětlení. Dále je součástí stavby také úprava přilehlých úseků silnice, zpevnění břehů vodního toku v bezprostředním okolí mostu a nové revizní schodiště. Nové šířkové uspořádání mostu je navrženo tak, aby vyhovovalo šířkovému uspořádání stávající silnice před a za mostem. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude zachováno v plné míře. Stavba má vazbu na plánovanou výstavbu chodníků a rekonstrukci komunikací v obci Stará Ves nad Ondřejnicí.

Rekonstrukcí mostu dojde jednak k prodloužení jeho životnosti a také se výrazně zvýší bezpečnost a plynulost silničního provozu v této lokalitě.  Lhůta realizace je sjednána na jednu stavební sezonu v období od března do prosince 2023.

Dopravní omezení na silnici III/4804 ve spojitosti s rekonstrukci tohoto mostu potrvá  do 22.10.2023.   

Všem účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.