6.3.2023 Současný technický stav vozovek silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji v jeho všech  jednotlivých okresech je podobný.  Všude dochází k různým  poruchám a opotřebením vrstev vozovek, jako jsou ztráta makrotextury, mikrotextury, ztráta kameniva, asfaltového tmelu, hloubková koroze, výtluky, mozaikové, příčné, síťové a podélné trhliny, olamování okrajů, vyjeté koleje, podélné hrboly, plošné deformace vozovky, lokálně síťové trhliny v jízdních stopách vozidel apod.  Vozovka je vždy navržena na určitou únosnost a životnost.

Jejich stav se vlivem zatížení provozu, účinkem klimatického prostředí zhoršuje a tak současný stav vozovek odpovídá také jejímu stáří. Někdy je postačující oprava v rámci běžné údržby silnic.  Při větším rozsahu poruch je možné provedení opravy nátěrovou technologii nebo velkoplošnou vysprávkou. Když již běžná nebo souvislá údržba vozovky se stává neefektivní a neekonomická je nutné pak přistoupit k větší opravě těchto vozovek nebo provést úplnou rekonstrukci vozovky.

 

Dle provedeného odborného diagnostického průzkumu je následně proveden návrh přesné této technologie opravy. Navrženou technologii opravy dojde k zajištění vyšší únosnosti vozovky, i k celkovému zvýšení bezpečnosti silničního provozu, navrženým protihlukovým kobercem i ke snížení hlučnosti.

 

 

Stav silnic II. a III. třídy v MSK

Podle informačního systému o silničních a dálničních sítí ČR se nyní V Moravskoslezském kraji se nachází 846,6 km silnic II. tříd a 1898,8 km silnic III. tříd. Silniční komunikace jsou průběžně monitorovány za účelem sběru informací o jejich celkovém stavu.

Stav silnic byl a je vždy závislý na financích, které jsou krajem v jednotlivých letech poskytnuty.  Technický stav silnic vozovek II. a III. tříd je rozdělen na několik stupňů dle technických podmínek TP 87, které stanovuje základní klasifikační stupně: 1 – výborný, 2 – dobrý, 3 – vyhovující, 4 – nevyhovující, 5 – havarijní.  

 

V loňském roce 2022 bylo opět provedeno v Moravskoslezském kraji zjišťování technického stavu povrchu vozovek krajských silnic multifunkčním diagnostickým vozidlem CleveRA. Z daného měření silnic II. a III. třídy je v MSK 37% silnic ve velmi špatném technickým stavu. Pomocí tohoto vozidla bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých proměnných parametrů a celkového indexu stavu vozovky, jako podélná nerovnost (IRI), příčná nerovnost (hloubka vyjetých kolejí, hloubka vody v kolejích), protismykové vlastnosti vozovky (makrotextura), poruchy vozovek (trhliny a deformace). Byla provedena fotodokumentace stavu vozovky se zakreslením poruch vozovky.  Naměřená data byla zpracována na základní úseky 100 m, ze kterého bylo provedena kombinace a propojení všech proměnných parametrů vozovky a určen celkový stav vozovky.

 

Opravy v rámci běžné údržby silnic

Opravy silnic mají několik modelů. Prvořadou je běžná údržba silnic ( provozní prostředky), kdy se provádí lokální opravy povrchů, vysprávky výtluků, ošetření, zalití trhlin a spár, provedení lokální vysprávky asfaltovou emulzí s posypem drtí. Mimo jiné se provádí i údržba krajnice, svislého a vodorovného dopravního značení, údržba svodidel, směrových sloupků, údržba silničního tělesa včetně odvodnění, reprofilace příkop, čištění vozovek, údržba silniční zeleně apod. Druhořadou jsou velké opravy, modernizace a výstavba.

 

Opravy nátěrovou technologii

Opravy formou nátěrové technologie se provádí převážně na poškozených komunikacích v extravilánu souvislého úseku převážně v celé šíři komunikace.  Používá se tam, kde obrusná vrstva vykazuje sublimaci asfaltového pojiva a jsou již znatelné mikrotrhliny.  Nátěrem dochází k oživení a eliminaci zatékání povrchových vod do pokladních vrstev. V první fází dojde k očištění poškozeného povrchu vozovky, a tam kde je více vozovka poškozena se provedou vysprávky do upravených výtluků. Následně se provede emulzní nátěr s posypem kameniva požadované frakce.  V konečné fázi se vozovka zhutní hutnícími válci.  Provedení nátěru se obvykle provádí dvouvrstvé s různou frakcí kameniva. Tato technologie kopíruje původní niveletu vozovky, tak ji nelze všude pro požadovanou opravu využít.

 

Velkoplošné opravy silnic

Opravy havarijních úseků velkoplošnou opravou provádí SSMSK  vlastními zaměstnanci a vlastní technikou.  Při této úpravě dochází k odfrézování poškozené komunikace ve větší šířce a to až do jednoho jízdního pruhu, odstraní se nevyhovující stavebně technický stav obrusné vrstvy.  Používá se tam, kde převážně došlo ke ztrátě pojiva obrusné vrstvy, větším trhlinám a výtlukům.  Provede se sanace podkladních vrstev, rozprostře se spojovací postřik a finišerem se provede pokládka požadovaných asfaltových vrstev. Nově položený asfaltový koberec je i řádně zhutněn vibračními válci. Veškeré práce jsou v souladu s technicko-kvalitativními podmínkami pro hutněné asfaltové vrstvy. Následně je i obnoveno vodorovné dopravní značení.

Souvislé opravy

Pokud povrch vozovky vykazuje četné konstrukční poruchy a plošné deformace, zjištěná únosnost je již nevyhovující s nízkou zbytkovou životností je navržena silnice již k provedení souvislé opravy. Provádí se odstranění či odfrézování stávajících konstrukčních vrstev do požadované hloubky, na málo únosných místech se provede sanace vozovky úpravou či částečnou výměnou podloží zeminy, a provede se pokládka všech nových konstrukčních vrstev. Spočívající v podkladní, ložné a obrusné vrstvy spojené postřikem a řádně zhutněné.  Součásti opravy vozovky se řeší i odtokové poměry vody komunikace, reprofilace příkopu, provedení i svislého a vodorovného dopravní značení. Tato oprava může probíhat za částečné i úplné dopravní uzávěry komunikace. Nemění se trasa a vozovka se nerozšiřuje.

 

 

 

Rekonstrukce a modernizace silnic

Požadované práce na rekonstrukci vozovky jsou podobné jako při opravě vozovky, ale mění se charakter stavby na investiční akci. Může dojít ke změně šířkovému či výškovému uspořádání vozovky, změně nivelety, opravy podloží, změně sklonu vozovky.  Provádí se i zesílení vozovky nahrazením starých asfaltových souvrství novými nebo pokud je únosnost vozovky vyčerpána je nezbytná rekonstrukce více vrstev provedením technologie zvanou recyklace za studena, při kterém dochází k rozpojení vrstev a úpravou staré vrstvy recyklačním zařízením přímo na místě. Kvalitu ložní a podkladní konstrukční vrstvy se zvyšuje přidáním hydraulických a asfaltových pojiv, popřípadě doplněním kameniva dle navržené receptury. V některých případech obnovu a zesílení krytů vozovek se provádí recyklací za horka na místě, kde touto technologii dochází k přetvarování a jakostnímu vylepšení stávající asfaltové vrstvy, kdy je možné položit i současně novu obrusnou vrstvu. Rekonstrukcí a modernizací komunikace dochází vyššímu  technickému zhodnocení, významnější kvality. Převážně se provádějí na silnicích II. tříd, které jsou určeny zejména pro dopravu mezi okresy, a jsou financované z programu evropské dotace.

 

Opravy okružních křižovatek

V rámci staveb SSMSK se provádí i oprava či přestavby křižovatek na okružní, výměna konstrukčních vrstev, provedení betonového prstence, úpravy přechodu pro pěší, odvodnění a instalace nového svislého a vodorovného dopravního značení.  Okružní křižovatky tak mnohem zvyšují bezpečnost silničního provozu.

 

Silnice s protihlukovým kobercem  

Na vybraných silnicích se provádí měření, jejichž cílem je zjištění všech typických hlukových situací z dopravy na pozemní komunikaci, zda nedochází k překročení hygienického limitu hluku. V případě, že dojde k překročení, krajská hygienická stanice vydává časové povolení, do této doby je nutné provést opravu daného úseku s navrženým řešením pro snížení hodnot hladin hluku. V rámci opravy se pak navrhuje podle technických podmínek pokládka obrusné vrstvy se sníženou hlučností jako speciální tenkovrstvé asfaltové betony BBTM nebo asfaltové koberce mastixové SMA. Jsou to asfalty s požadovanou mezerovitostí, s přerušenou křivkou zrnitosti, s vyšším obsahem drobného kameniva a jemných částic.  U směsi SMA tvoří asfaltovou maltu tzv. mastix, který spojuje nosnou nejhrubější frakci, u směsi BBTM asfaltové pojivo spíše obaluje zrna nosné kostry a tím vytváří otevřenější strukturu, čímž jsou zajištěny nízkohlučné vlastnosti. Výjimečně se používá i směs CRmB, kde je modifikace silničního asfaltu pomocí pryžového granulátu nebo AKO asfaltový koberec otevřeny se sníženou zrnitosti.

Hluk z dopravy se stal faktorem, který snižuje kvalitu života a je potřeba je efektivními protihlukovými opatřeními i snižovat.

 

Využití nových technologii oprav silnic

I na silnicích Moravskoslezského kraje se při opravách využívají nové technologie. Například v obci Vrbno pod Pradědem byl při pokládce živice použit modifikovaný asfalt s příměsi 6% nanosiliky oxidu křemičitého, který má zvýšenou odolnost. Zpomalí tak stárnutí asfaltu. Pokládka nanoasfaltu se nikterak neliší od běžné pokládky, namíchaná směs z obalovny se přiveze na stavbu a pokládá se dle technických podmínek pro jakoukoliv pokládku živičné směsi. 

 

Na základě požadavků Správy silnic Moravskoslezského kraje provádí VŠB i dlouhodobé monitorování silnice II/451 v obci Vrbno pod Pradědem – Karlovice, kde byla provedena nová technologie. Cílem je zjištění stavu vozovky provedené různou technologii pokládky obrusné vrstvy, zjištění příčných a podélných nerovností a porovnání protismykových vlastnosti při  zatížení běžným provozem.

 

 

Náklady na opravy silnic a jejich vliv na životnost a trvanlivost

Objem těchto popsaných oprav je vždy závislý na celkových financích, které jsou krajem v jednotlivých letech poskytnuty. Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) provádí nejen opravy v rámci běžné údržby, ale i přípravu na realizaci neinvestiční a investiční výstavby na pozemních komunikacích II. a III. třídy v souladu s plánem schváleným radou kraje a projednaným v investiční komisi a ve výboru pro dopravu a je v souladu se zpracovanou koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji a „Bílou knihou“. 

Životnost vozovky je odvozena od její únosnosti, schopnosti po stanovenou dobu přenášet požadované dopravní zatížení bez vzniku konstrukčních poruch či trhlin. Pokud je životnost při navržené opravě vozovky poddimenzované, dochází k dřívější degradaci vozovky a dřívější požadované finanční prostředky na její opravu. Proto se vždy hledá nejoptimálnější a nejekonomičtější řešení pro opravu poškozených vozovek. 

Trvanlivost obrusné vrstvy je doba, po kterou je schopna odolávat mechanickému namáhání od kol vozidel a klimatickým vlivům a je ovlivněna i kvalitou práce prováděné opravy či rekonstrukce, na co klademe velký důraz při provádění a dozorování našich silničních staveb. Například při souvislé opravě komunikace použitím sběrem dat 3D laserovým skenováním, které se provádí před frézováním a pak na každé nové konstrukční vrstvě. Na základě sběru bodů je vytvořen model konstrukčních vrstev, a je provedeno porovnání objemů, ploch a tlouštěk jednotlivých položených živic, a je to jeden z nástrojů na dodržování požadované jakosti díla na zhotovitele.

 

V letošním roce Moravskoslezský kraj celkem investuje do silnic II. a III. tříd 1,25 miliardy korun včetně oprav a rekonstrukcí mostů. Z krajského rozpočtu půjde v tomto roce na opravy silnic a investiční účelové stavby celkem 495 milionů korun. Moravskoslezský kraj získá i 323 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z této částky kraj využije 223 milionů na souvislé opravy silnic. Dalším zdrojem na financování oprav silnic je evropský Integrovaný regionální operační program, ze kterého má letos kraj k dispozici 250 milionů korun.

Náklady, za které se zrekonstruují či opraví silnice napříč naším celým regionem, pokryje kraj jak ze svého rozpočtu, tak z příspěvku od státu i z evropských zdrojů. Vzhledem k výši poskytnuté finanční částky, nebude stačit na opravy všech silnic, které by opravu nebo rekonstrukci potřebovaly.