6.10.2022 Rozsah opravy:   Byla provedena demolice původního mostu, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Nový most je založen hlubině na mikropilotách (16 ks pod každou opěrou), horní část mikropilot je na výšku 400 mm zapuštěna do základu. Nosná konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým rámem. Hydroizolace mostu je provedena z asfaltových natavovacích pásů na pečetící vrstvě. Mostní římsy jsou monolitické, železobetonové, na římsách je osazeno zábradelní svodidlo, na které navazuje mimo most silniční ocelové svodidlo. Koryto toku pod mostem a svah podél mostních křídel je  zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonu. Před výstavbou mostního objektu byla vedle mostu zřízena dočasná komunikace včetně mostního provizoria pro převedení silničního provozu po dobu stavby.