16.3.2023 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti s opravou silnice v rámci stavby: "Oprava povrchu silnice III/4674 Lhota u Opavy" – souvislá oprava silnice III/4674 v průtahu obce Lhota u Opavy v km 0,006 – 1,673 silničního provozního staničení.

Stavba bude prováděna na území obce Lhota u Opavy. Jedná se o silnici III. třídy. Začátek úseku je situován v křižovatce sil. III/4673 (ul. Opavská) se sil. III/4674 (ul. K Mlýnu), konec úseku se nachází v křižovatce sil. III/4673 (ul. Opavská) se sil. III/4674 (ul. Komenského).

 

Předmětem je výměna krytu vozovky stávající krajské silnice III/4674 v intravilánové části obce Lhota u Opavy. Celková délka úpravy je 1033 m. Jedná se o stavbu trvalou, která přispěje ke zlepšení komfortu a hlavně ke snížení hluku z dopravy.

Stávající šířkové uspořádání bude zachováno.

 

  • v úseku dojde k odfrézování stávajícího krytu do hloubky 50 mm, po ukončení frézování bude odfrézovaný povrch očištěn, budou provedeny lokální sanace poruch vozovky a ošetření trhlin ve vozovce
  • na očištěný povrch bude aplikován spojovací postřik
  • následně bude položena vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 50 mm
  • součástí stavby bude i výšková úprava mříží uličních vpustí, poklopů kanalizace a krycích poklopů IS ve vozovce, dále úprava napojení sjezdů na přilehlé pozemky, seříznutí a zřízení krajnic z recyklátu.

 

Stavba bude realizována v termínu: 17. 3. 2023. - 16. 4. 2022

Stavba bude realizována ve dvou etapách za úplné uzavírky daného úseku. Objízdná trasa bude vedena po sil. III/4673 (ul. Opavské) a místních komunikacích dle schválené místní úpravy provozu.