Práce provedené od minulého KD:

SO 101 – Silnice III/4804
Pochůzka s kontrolou stavu po vytýčení bodového pole (22.9.2022) vč. frézování. Osazení PDZ.
 
SO 201 – Most 4804-2
Betonáž ZZ na OP1. Osazení podlahy pro levou římsu. Osazení kotev římsy z cca 70%. Demontáž skruže, dosud cca 2/3 hotovo. Osazení mostního závěru OP1.
 
SO 202 – Inundační most
Pokračování zásypu ocelové konstrukce (Supercor).
 
SO 242 – Opěrná zeď
SO 461 – Přeložka CETIN
Přeložka kabelů CETIN provedeno. Jen koordinace stavby.

 

Práce předpokládané do dalšího KD: 

SO 101 – Silnice III/4804
Sanace vytipovaných ploch. Výšková úprava žulových kostek. Výměna žlabů. Zahájení sanací propustku.
 
SO 201 – Most 4804-2
Doplnění armatury MZ na OP1. Izolace rubu OP1 a křídel. Zásypy za OP2. Montáž kotev říms. Podkladní beton přechodových desek vč. betonáže.Vázání armatury říms. Montáž mostního závěru na OP2. Zásypy za oběma opěrami. Dokončení kotev říms. Betonáž kapes MZ OP1 (29.9.2022).
 
SO 202 – Inundační most
Zásyp ocelové konstrukce (Supercor) po dokončení ZZ u OP1. Zahájení prací na římsách.
 
SO 242 – Opěrná zeď
Provádění navazujících zásypů v prostoru mezi SO201 a SO242. Dokončení izolací.
 
SO 461 – Přeložka CETIN
Předání závěrečné zprávy.
 
SO 501 – Přeložka ntl. plynovodu
Pokládka plynovodu vč. zaměření. Předání dokumentace pro zahájení kolaudace objektu.