17.6.2022 Jedná se o souvislou opravu povrchu stávající silnice III/4698 v km 2,438 – 4,823 sil. staničení v úseku mezi obcí Darkovice a koncem průtahu městskou části Hlučín – Darkovičky, v úseku od SDZ Konec obce Darkovice ve směru

na Darkovičky do křižovatky se sil. III/4695 (ul. Vřesinská) v Darkovičkách.

 

Do termínu konání KD provedeno:

- osazeno přechodné DZ podle vydaného rozhodnutí o přechodné úpravě provozu na sil. III/4698
- frézování živičného krytu vozovky v celém úseku intravilánu obce v km 3,427 - 4,823 v tl. 5 cm
- frézování ložné vrstvy vozovky v intravilánu obce v km km 3,427 - 4,823  pravostranně v tl. 5 cm
- frézování ložné a obrusné vrstvy vozovky v celém úseku extravilánu stavby v km 2,438 - 3,427   v tl. 8 cm
- provizorní úprava sjezdů a napojení k nemovitostem

 

V termínu 29.4. – 30.5.2022 bylo staveniště v intravilánu obce ve smyslu smlouvy předáno zhotovitelům  VaK Hlučín – STASPO s.r.o. a SUBLAND s.r.o. k provedení dokončovacích prací na trase a přípojkách kanalizace  v daném úseku – dokončeno bez závad, převzato TDS.

 

Dne 30.5.2022 pokračovaly práce dle SOD:

- vybourání rámů stáv. uličních vpustí v intravilánu stavby v km 3,427 - 4,823
- dtto výškové osazení nových rámů s mříží UV, krycích poklopů kanal. šachtic, poklopů IS
- výkop a vybourání stávajícího propustku v extravilánu v km 3,232
- výkop, podsyp, pokládka a zásyp plastové roury DN 600 nového propustku v km 3,227, zhutnění zásypu
- odláždění vtoku a výtoku propustku kamennou dlažbou do betonu
- seříznutí krajnic v extravilánu, reprofilace příkopů, odvoz výkopku na skládku

 

Postup prací do dalšího KD dne 23.6.2022: předpoklad

- frézování ložné vrstvy vozovky v intravilánu obce v km 3,427 - 4,823 levostranně v tl. 5 cm
- dokončovací práce a příprava před pokládkou v intravilánu stavby
- čištění povrchu komunikace v extravilánu stavby
- pokládka lokálních vysprávek  ACP 16+ (50 mm), vyrovnávací vrstvy ACL 16+ (prům.40 mm)   v extravilánu stavby na aplikované spojovací postřiky