17.6.2022 Jedná se o souvislou opravu povrchu stávajících silnic v průtahu obce Píšť: sil. II/466 (ul. Opavská a Ratibořská) v km 10,123 – 12,695 sil. provozního staničení, tj. od SDZ Začátek obce (od Chuchelné) po SDZ Konec obce (směr Ovsiszcze), sil. III/4695 (ul. Hlučínská) v km 7,250 – 7,560 sil. provozního staničení, tj. v úseku od SDZ Začátek obce ve směru od Vřesiny po křižovatku se sil. II/466 a sil. III/46819 (ul. K Pile) v km 8,919 – 9,988 sil. provozního staničení, tj. v úseku od SDZ Začátek obce (od Závady) po křižovatku se sil. II/466.

V rámci stavby bude odfrézován kryt vozovky v tl. 80 mm. Na očištěný povrch komunikace po odfrézování se provede pokládka spádové vrstvy ACL 16+ v průměrné tl. 30mm. Dále bude proveden spojovací postřik asfaltovou emulzí a následně položena obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm. Posléze proběhne zálivka pracovních a styčných spár a spojů. Součástí stavby je i výšková úprava mříží uličních vpustí, poklopů kanalizace a krycích poklopů IS ve vozovce, dále úprava napojení sjezdů na přilehlé pozemky. Na závěr bude provedena obnova vodorovné dopravní značení.

Stavba bude zahájena frézováním  poškozené vozovky dne 20.6.2022.  Stavba bude dokončena dle SOD nejpozději do 19.8.2022.  Předpoklad ukončení živičných oprav vozovky je nejpozději do 31.7. 2022.

Upozorňujeme na dopravní opatření:

Oprava vozovky bude probíhat za částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu vozovky:

Realizace stavby bude rozdělena na 7 etap. Doprava v 1. etapě – frézování a oprava uličních vpustí, bude řízena poučenými pracovníky zhotovitele a přechodným dopravním značením. V dalších etapách (úsecích) bude řízena světelným signalizačním zařízením a přechodným dopravním značením.

Objízdná trasa není stanovena.  

Místo stavby: