12.5.2022  2. ÚSEK (křiž. s ul. Janovská – křiž. s ul. Hraničky)

Aktuálně prováděné a provedené práce:

  - Rekonstrukce zastávky Polanka střed (příprava pro betonáž CB krytu – armování, bednění)
  - Rozšíření komunikace (rozebrání obrub a zámkové dlažby v chodníku)
  - Přípravné práce pro předlažbu – výškovou úpravu stávajícího jednořádku z žul. kostek (demontáž, očištění)
  - Přípravné práce pro zřízení nových obrub – (odtěžení pokladních vrstev a likvidace starých obrub, hutnění podkladu)
  - Zřizování obrub a přídlažby (jednořádku)
  - Postupná oprava silničního odvodnění (bourací práce, výměna jednotlivých bet. prvků, napojení)

   

Organizace dopravy:

 V termínu od 18.4 došlo k úplné uzavírce komunikace na 2. úseku stavby (úsek křiž. ul. Janovská – křiž. ul. Hraničky) s dobou trvání do 22.5.2022.

 V daném úseku stavby je a i nadále bude vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava je vedena po vyznačených objízdných trasách, příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. 1. května a zároveň příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. 1. května je obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci tzn. sanace popř. recyklace podkladních vrstev vozovky, která je prováděna na celou šíři komunikace. V době pokládky nových živičných vrstev, která bude probíhat za úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec a bude vyloučena také dopravní obsluha, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. 1.května) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.