6.1.2022

  • Rozsah stavby: Jednalo se o souvislou opravu povrchu stávající silnice III/4609, která je vedena z poloviny v extravilánu a z poloviny v intravilánu obce Svobodné Heřmanice. Celková délka opraveného úseku silnice je 0,580 km.
  • Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.     
  • Cena stavby dle SOD: 6,0 mil. Kč vč. DPH
  • Rozpočtové náklady: 5,5 mil. Kč. Vč. DPH
  • Financování: z rozpočtu MSK
  • Rok opravy:10. – 3.12.2021 (stavba přerušena z klimatických důvodů 27.11. – 30.11.2021)
  • Rozsah opravy: oprava povrchu komunikace a příslušenství komunikace v daném rozsahu SOD. Předmětem stavby byla oprava povrchu komunikace, vč. rekonstrukce 2 ks propustků, obnova odvodnění intravilánu (pomocí 4-řádku z žulových kostek, betonových obrub) a obnova části dešťové kanalizace (doplnění uličních vpustí). Jako součást opravy komunikace byla rovněž provedena: výměna směrových sloupků, nové nezpevněné krajnice vč. sjezdů, pročištění příkop. Z klimatických důvodů se bude v roce 2022 dodělávat vodorovné dopravní značení v materiálu barva a montáž svodidla na propustku