6.1.2022

  • Rozsah stavby: Jednalo se o souvislou opravu povrchu stávající silnice III/46018, která je z velké části vedena v extravilánu obce Svobodné Heřmanice, cca 120 m je vedeno intravilánem obce. Celková délka opraveného úseku silnice je 1,33 km.
  • Zhotovitel: STRABAG a.s.      
  • Cena stavby dle SOD: 6,8 mil. Kč vč. DPH
  • Rozpočtové náklady: 6,9 mil. Kč. Vč. DPH
  • Financování: z rozpočtu MSK
  • Rok opravy:10. – 23.11.2021
  • Rozsah opravy: oprava povrchu komunikace a příslušenství komunikace v daném rozsahu SOD. Předmětem stavby byla oprava povrchu komunikace, vč. obnovy odvodnění intravilánu (pomocí uličních vpustí, 4-řádku z žulových kostek, betonových obrub) a dešťové kanalizace vč. rekonstrukce části kamenné nábřežní zdi, do níž je kanalizace vyústěná. Jako součást opravy komunikace byla rovněž provedena: výměna směrových sloupků, nové nezpevněné krajnice vč. sjezdů, pročištění příkop, obnova vodorovného dopravního značení v materiálu barva.