13.12.2021 Jednalo se o souvislou opravu povrchu stávající silnice III/4698 v průtahu obce Darkovice v úseku km 0,807 – 2,438 sil. provozního staničení, tj. v úseku od SDZ Začátek obce ve směru od Hati po SDZ Konec obce ve směru na Darkovičky. Celková délka opraveného úseku silnice cca 1,6 km.

Místo stavby:

-  Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. a Obec Darkovice

-  Zhotovitel: Strabag a.s.      

-  Cena stavby dle SOD: 20,8 mil. Kč vč. DPH

-  Financování: SSMSK (z rozpočtů SFDI) a Obce Darkovice

-  Skutečné celkové náklady stavby: 14,2 mil. Kč. vč. DPH              

-  Finanční podíl SSMSK: 9,8 mil. Kč vč. DPH

-  Finanční podíl Obce Darkovice: 4,4 mil. Kč vč. DPH

-  Termín opravy: 26.8. – 12.11.2021

 

- Rozsah opravy: odstranění závad (poruch) konstrukčních vrstev a provedení nových konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu daném PD a SOD. Součástí stavby byla i oprava a úprava odvodnění komunikace (uliční vpusti, pročištění sil. příkopů), výšková úprava poklopů kanalizačních šachtic, vodovodních a plynových uzávěrů). Dále došlo v části úseku k seříznutí a doplnění nezpevněných krajnic, úpravě napojení MK a vjezdů k RD a k obnově vodorovného dopravního značení.