8.12.2021 Správa silnic Moravskoslezského kraje v tomto období vegetačního klidu zahájila v měsíci listopadu a prosinci údržbu silniční vegetace na krajských komunikacích II. a III. tříd. Na základě vydaných povolení probíhá kácení suchých mrtvých stromů, které jsou přestárlé, nebo stromů, které byly intenzivně napadeny jmelím a neměly dost síly a vitality se této stálezelené parazitické rostlině ubránily.  Součástí této údržby jsou rovněž ořezy větví, které zasahují do profilů jednotlivých komunikací a hrozí v případě silnějšího větru svým pádem, čímž ohrožují projíždějící vozidla.

Veškeré tyto práce se zaměřují na zlepšení a zajištění bezpečnosti silničního provozu a jejich součástí je i následná náhradní výsadba nových dřevin, která je prováděna v součinnosti s příslušnými orgány státní správy a samosprávy obcí.

Ořezané větve se dále štěpkují a společně se dřevní hmotou se využívají k vytápění provozních budov na cestmistrovstvích.

Poměrnou část popisovaných prací zajišťuje Správa silnic MSK vlastními zaměstnanci, v případě složitějších zásahů, při kterých je nutné použít speciální techniku a postupy, vypisují jednotlivá střediska Správy silnic výběrová řízení a tyto práce pak zajišťují specializované firmy s odpovídajícími zkušenostmi a potřebným vybavením. Údržba silniční vegetace bude probíhat postupně v zimních měsících do jara příštího roku.