22.10 2021 (úsek Na Lukách po most nad řekou Odra = termín realizace od 6.9. – 30.11.2021)

Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Osazení přídlažby tvořeného jednořádkem ze žulové kostky (úsek mezi propustkem č.6 – mostem přes řeku Odra)
  • Celoplošné frézování komunikace na úseku mezi mostem přes řeku Odra – křiž. se sil. III/4785 ul. Svinovská
  • Zakládání stavby mostu (bývalý propustek č.6) – provedené mikropiloty, vyhloubení základové jámy a provedení podkladního betonu v místě budoucích opěr mostu, vyvazování výztuže základů, příprava pro betonáž základu opěr mostu
  • Zřízení kamenné dlažby na výtokové straně propustku č. 5
  • Zřízení žulové přídlažby podél nové římsy propustku č. 7, oprava kamenné zídky, zřízení kamenné dlažby v místě svahového kužele, úprava koryta - zadláždění)
  • Výměna SDZ na I. a II. etapě stavby
  • Jemné terénní úpravy na I. a II. etapě stavby 

V koordinací s naší stavbou je také prováděna oprava chodníkového tělesa společně s vybudováním vjezdového ostrůvku ve směru od Polanky, a to za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na daném úseku silnice.

   

Organizace dopravy:

V termínu od 6.9.2021 došlo k uzavření silnice na III.etapě stavby (úsek Na Lukách po most nad řekou Odra) s dobou trvání do 30.11.2021 (Probíhají jednání ve věci prodloužení termínu úplné uzavírky komunikace v návaznosti na plánované zahájení rekonstrukce mostu ev.č. 478-008 přes řeku Odra s plánovaným termínem zahájení prací od 1.3.2022 – investor SSMSK).  

V termínu od 20.10.2021 došlo k plánované uzavírce komunikace na úseku mezi mostem přes řeku Odra – křiž. s ul. Svinovská v návaznosti na plánovaný rozsah prací v daném úseku stavby s dobou trvání do 30.11. 2021

Tranzitní doprava je i nadále vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Na Lukách je obyvatelům umožněn, vyjma úseku a doby, kdy bude prováděna celoplošná pokládka asfaltových vrstev vozovky. O termínu pokládek budou obyvatelé dotčeného úseku stavby v časovém předstihu opět informování.