4.10.2021 Stavba řeší souvislou opravu povrchu vozovky silnice III/4698 v průtahu obce Darkovice v úseku km 0,807 - 2,438 sil. provozního staničení, , tj. v úseku od SDZ Začátek obce ve směru od Hati po SDZ Konec obce ve směru na Darkovičky.. Celková délka řešeného úseku 1 631 m. Jedná se o výměnu dvouvrstvého krytu vozovky – ACL 16 – 60 mm, ACO 11 – 40 mm. SSMSK, p,.o. je investorem stavby, která je financována z prostředků SFDI.

Termín realizace stavby: 26.8. – 13.11.2021

 

V termínu od posledního KD dne 10.9.2021 provedeno:

- čištění povrchu komunikace na 1. úseku stavby
- pokládka ložné vrstvy ACL 16 (60 mm) a obrusné vrstvy ACO 11 (40 mm) na 1. úseku stavby   km 0,807– 1,307 na aplikované spojovací postřiky
- úprava sjezdů a napojení, zálivka pracovních spár a spojů asfaltovou zálivkou – 1. úsek
- frézování ložné vrstvy vozovky v 2. úseku stavby v km 0,807– 1,307 na tl. 5 cm
- vybourání stáv. uličních vpustí na 2. úseku stavby v km 0,807– 1,307
- výškové osazení nových rámů s mříží UV, krycích poklopů kanal. šachtic, poklopů IS – 2. úsek

 

Postup prací do dalšího KD dne 8.10.2021: předpoklad

- výškové osazení nových rámů s mříží UV, krycích poklopů kanal. šachtic, poklopů IS – 2. úsek
- čištění povrchu komunikace na 2. úseku stavby
- provedení lokálních sanací na 2. úseku stavby v tl. 50 mm (v místech určených dle pochůzky s TDS)   formou zesílení vyrovnávací vrstvy
- pokládka vyrovnávací (spádové) vrstvy ACL 16 (prům.30 mm) na 2. úseku stavby
- pokládka ložné vrstvy ACL 16 (60 mm) a obrusné vrstvy ACO 11 (40 mm) na 2. úseku stavby   km 1,307– 1,787 na aplikované spojovací postřiky