30.8.2021 Stavba řeší rekonstrukci stávajícího mostu přes vodoteč (Heraltický potok) na sil. II/460 za obcí Velké Heraltice. Rekonstrukce spočívá v odstranění mostního svršku, snesení stávající nosné konstrukce, která je ve velmi špatném stavebním stavu a zhotovení nové nosné konstrukce na stávající spodní stavbě a nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradelní svodidlo)

Spodní stavba a založení zůstanou zachovány, dojde k odbourání stávající dobetonávky úložných prahů a horní části křídel.

Stavba zahrnuje i dočasnou stavbu provizorní lávky pro pěší a cyklisty včetně přístupového chodníku.

 

SSMSK, p,.o. je investorem stavby, která je financována z prostředků SFDI.

Termín realizace stavby: 16.8. – 15.10.2021

 

Aktuálně provedené a prováděné práce:

  • Vyznačení úplné uzavírky silnice  a objízdné trasy
  • Zřízení provizorní lávky a chodníku pro pěší a cyklisty
  • Frézování vozovky, vybourání izolace a vyrovnávající vrstvy na NK
  • Odstranění mostního zábradlí, vybourání říms
  • Snesení mostních nosníků

 

 

Následující práce:

  • Odbourání  části opěr (původní opěrné prahy)
  • Montáž výztuže a bednění nových úložných prahů

 

Termín ukončení prací 15.10.2021