16.4.2021  Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Ukončené frézování živičných vrstev v místě nově budovaných vysazených ploch, středových ostrůvku, autobusového zálivu a podél kamenné přídlažby (dvouřádku)
  • Odstraňování podkladních vrstev vozovky v místě nově budovaných vysazených ploch a středových ostrůvku
  • Postupné provádění rekonstrukce silničního odvodnění (uliční vpusti)
  • Odstraňování kamenných obrub a kamenné přídlažby – čištění, pro následnou výškovou úpravu
  • Odstranění naplavenin a náletových dřevin v místě vtoku a výtoku u jednotlivých propustků nacházející se v řešeném úseku stavby
  • Přípravné práce pro opravu betonových čel a říms propustků (bourání ŽB konstrukcí)

Ve vazbě na aktuální klimatické podmínky došlo k přerušení prací s předpokládaným termínem znovu zahájení od 19.4.2021. Toto přerušení by nemělo mít zásadní vliv na termín plánovaných uzavírek a celkového ukončení prací na této stavbě v požadovaném termínu.

 

Organizace dopravy

Mezi čerpací stanici SHELL a ústředním hřbitovem Slezská Ostrava je provoz částečně omezen. Došlo  k obousměrnému zúžení jízdních pruhů a přesunu stávajících zastávek.