19.3.2021 Vzhledem ke stáří mostu, postaveného v roce 1962, a především z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu nosné i spodní konstrukce bude v letošním roce provedena celková demolice stávajícího mostu, který je umístěn na silnici II/445 ve Vrbně pod Pradědem nad vodním tokem Opava.

Stávající most bude nahrazen novým mostním objektem o jednom poli postaveném na původním místě s upraveným šířkovým uspořádáním. Před demolicí starého mostu budou přeloženy inženýrské sítě a bude provedena výstavba provizorní lávky pro pěší. Poté bude kompletně odstraněn mostní svršek, nosná konstrukce a následně i spodní stavba V rámci výstavby nového mostu bude provedeno nové pilotové založení, základové konstrukce a mostní opěry. Novou nosnou konstrukci bude tvořit trám, který bude vyztuženým obloukem. Dva nosné ocelové oblouky s ocelovými táhly budou pomocí svislých ocelových závěsů propojeny s trámem a oba trámy propojí mostovková deska. Nakonec bude proveden mostní svršek, římsy, vozovka, odvodnění a mostní vybavení. Rovněž pod mostem a v jeho okolí budou probíhat stavební úpravy.

Demolice a stavba nového mostu bude prováděna za úplné uzavírky silničního provozu II/445 na ul. Zlatohorská. Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 7,5 t je vedena z Heřmanovic po silnici II/453 přes Holčovice, Město Albrechtice, dále po silnici I/57 přes Krnov, kde odbočí na I/45 do Nových Heřmínov, dále po II/451 přes Karlovice do Vrbna. Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 t a autobusy bude vedena po komunikaci přes obec Železná.

 

Realizace stavby bude probíhat v termínu 04-10/2021.