11.9.2023 Začátek úpravy byl v km 5,520 ( křižovatka se sil. III/46420) a konec úpravy byl v  km 6,925 (okružní křižovatka s MK u ČSPHM „ORLEN BENZINA“), délka úpravy je 1 405m. Hlavním záměrem stavby bylo frézování vozovky, oprava trhlin a pokládka obrusné vrstvy. Niveleta nebyla navýšena. Současný princip odvodnění se v rámci rekonstrukce silnice nezměnil. Byla upravena výška mříží a poklopů. Příčný sklon komunikace byl zachován stávající, ve vzorovém případě 2,5%.

V určených místech byla zřízena krajnice v tl. 80 mm a šířce max. 0,75m, bylo provedeno pročištění příkopových tvárnic a zřídilo se stříkané vodorovné dopravní značení barvou včetně předznačení a byly osazeny směrové sloupky.

Součástí stavby bylo předláždění a výšková úprava stávajícího jednořádku nebo dvouřádku podél obruby a částečně byly vyměněny  stávající obruby . Byla provedena výměna zábradlí v délce cca 36 m.  

Organizace dopravy byla provedena částečnými uzavírkami a na konec úplnou uzavírkou při pokládce obrusné vrstvy na kruhovém objezdu u ČSPHM Orlan.

Objízdná trasa byla vedena po silnici III/46427, II/464, III/46420 a zpět. Nedošlo k žádným dopravním problémům během uzavírky.

Opravou silnice došlo ke zlepšení stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na průtahu obcí  Butovice

 

Termín realizace:    6.6.2023 – 20.7.2023

Náklady stavby:       7 014 477,93,-  Kč s DPH