22.3.2023 V měsíci březnu 2023 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci mostu ev. č. 478-008, který se nachází v intravilánu městského obvodu Polanka nad Odrou. Rekonstrukce mostu bude po celou dobu probíhat za úplné uzavírky silnice II/478 ul. 1.května s dočasným převedením silničního provozu na předem vyznačenou objízdnou trasu.  Stávající most z r. 1968 je ve velmi špatném stavebně technickém stavu a má nevyhovující prostorové uspořádání. Stavba řeší náhradu stávajícího nevyhovujícího mostu mostem novým, který je řešen jako spojitá desková konstrukce lichoběžníkového průřezu z předpjatého betonu a bude mít čtyři mostní pole.  Dále je součástí stavby také úprava přilehlých úseků silnice a zpevnění břehů vodního toku v bezprostředním okolí mostu.

Nové krajní opěry budou založeny na základových pásech. Dříky mezilehlých podpěr budou upraveny v návaznosti na novou nosnou konstrukci. Základy podpěr budou zesíleny. Šířkové uspořádání mostu je navrženo na převedení silnice normové kategorie S 7,5/50. Po dobu provádění rekonstrukce mostu bude v provozu provizorní lávka s přístupovými chodníky pro pěší a cyklisty. Lhůta realizace je sjednána na jednu stavební sezonu v období od března do října 2023. Zároveň s rekonstrukcí mostu bude realizována také stavba nové opěrné zdi a cyklistické trasy, která propojí stávající obousměrnou cyklotrasu ze  Staré Bělé do Polanky nad Odrou. 

K uzavření mostu došlo k termínu od 21.03.2023 s dobou trvání do 31.10.2023.

Objízdná trasa je vedena po silnici II/478 ve směru Polanka nad Odrou - Stará Bělá-Nová Bělá, silnice  I/58 ve směru Nová Bělá - Dubina-Zábřeh, silnice I/11 ve směru Zábřeh – Svinov,  silnice III/4785           ve směru Svinov - Polanka nad Odrou, silnice I/11 ve směru Zábřeh – Poruba,  silnice II/647 ve směru Poruba – Václavovice – Klimkovice a silnice II/478 ve směru Klimkovice -Polanka nad Odrou.

Všem účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.