15.12.2022 Zastupitelstvo MSK konané dne 15.12.2022 schválilo Bílou knihu na  rok 2023. Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. tříd na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií.

Stavby jsou rozděleny do pěti tématických skupin. Každou tématickou skupinu reprezentuje tabulka staveb, které byly zařazeny do Bílé knihy na základě vypracovaného investičního záměru navazujícího na stanovený stavebně-technický stav objektu nebo potřeby rozvoje dopravní sítě MSK. Každým rokem prochází Bílá kniha aktualizací. V roce 2022 bylo celkem ukončeno 32 staveb v celkové finanční výši 0,9 mld. Kč (v současnosti je 7 staveb ve výstavbě), které byly financovány z rozpočtu MSK, Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), spolufinancováním měst a obcí a prostředků EU (Integrovaný regionální operační program IROP a ITI).

Samostatnou část Bílé knihy tvoří i seznam staveb, které se nově zařazují. Pro letošek to bylo 28 staveb v odhadovaném finančním objemu cca 1,1 mld. Kč. Tyto stavby byly navrženy mimo jiné na základě požadavků jednotlivých středisek SSMSK, měst i obcí. Po zařazení, jsou tyto stavby na základě  kritérií bodově ohodnoceny a připraveny k další inženýrské přípravě.

V Bílé knize 2023 je ve skupinách S, M, K, O a DŠ k prosinci 2022 aktualizováno 352 staveb včetně nově zařazovaných. Celkový finanční objem aktualizovaných staveb lze jen velmi složitě odhadnout, neboť u některých staveb, zejména v městských aglomeracích, jsou jakékoliv propočty ovlivněny faktory přeložek inženýrských sítí, majetkovým vypořádáním, územními vlivy apod.. V současnosti jsou v Bílé knize zařazeny stavby v celkové hodnotě okolo 12,5 mld. Kč.

Prezentace Bílé knihy na rok 2023