12.11.2021 (úsek Na Lukách – křiž. ulic 1.května/Svinovská = termín realizace od 6.9. – 12.12.2021)

Aktuálně prováděné a provedené práce: 

- Dokončení výměny SDZ na I. a II. etapě stavby (úsek křiž. Plzeňská – Proskovická)

- Dokončování bezpečnostní protismyková úprava na I. a II. etapě stavby

- Zřizování přídlažby tvořeného jednořádkem ze žulové kostky v koordinaci s opravo chodníkového tělesa ul. Na Lukách

- Zřízování přídlažby tvořeného jednořádkem ze žulové kostky (úsek mezi propustkem č.6 – křiž. s u. Svinovská)

- Výstavba mostu – náhrada za zdemolovaný propustek č.6 (příprava pro betonáž nosné konstrukce - výstavba pevné skruže, vázání betonářské výztuže nosné konstrukce, izolace spodní stavby)

- Oprava mostu ev.č. 478-011 a 478-012 (odstranění konstrukce vozovky, příprava pro sanace spodní stavby, hydroizolace, betonáž říms)

- Zahájení výstavby vjezdového ostrůvku – odhumusování vrstvy pro zemní pláň, provádění zásypu po úroveň aktivní zóny, zřízení drenáže

- Výměna asfaltové krytu za kryt betonový v místě autobusové zastávky Polanka žel. Přejezd ve směr na Klimkovice (provedená betonáž)

 

V koordinací s naší stavbou je také prováděna oprava chodníkového tělesa společně s vybudováním vjezdového ostrůvku ve směru od Polanky, a to za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na daném úseku silnice.

   

Organizace dopravy:

 

V termínu od 6.9.2021 došlo k uzavření silnice na III.etapě stavby (úsek Na Lukách po most nad řekou Odra) s dobou trvání do 30.11.2021 S ohledem na předpokládaný vývoj prací bylo rozhodnuto o prodloužení současného termínu uzavírky ul. Na Lukách 30.11.2021, nově do 12.12.2021. Průjezd techniky zimní údržby bude zajištěn.

 

V termínu od 20.10.2021 došlo k plánované uzavírce komunikace na úseku mezi mostem přes řeku Odra – křiž. s ul. Svinovská v návaznosti na plánovaný rozsah prací v daném úseku stavby s dobou trvání do 30.11. 2021. S ohledem na předpokládaný vývoj prací bylo rozhodnuto o prodloužení současného termínu uzavírky ul. Na Lukách 30.11.2021, nově do 12.12.2021. Průjezd techniky zimní údržby bude zajištěn.

13.11.2021  7:00 – 14:00 frézování (za provozu)                           

individuální doprava není vyloučena autobusové linky č. 26 a 59A, DPO, budou odkloněny z ul. Junácká na ul. Blanickou, ul. U Sochy, ul. Mitrovickou AZ Stará Bělá, střed bude obousměrně přemístěna na AZ Stará Bělá, kostel

 

17.11.2021 7:00 – 17:00 pokládka živic    uzavírka pro veškerou dopravu

autobusové linky č. 26 a 59A, DPO, budou odkloněny z ul. Junácká na ul. Blanickou, ul. U Sochy, ul. Mitrovickou AZ Stará Bělá, střed bude obousměrně přemístěna na AZ Stará Bělá, kostel

 

Tranzitní doprava je i nadále vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Na Lukách je obyvatelům umožněn, vyjma úseku a doby, kdy bude prováděna celoplošná pokládka asfaltových vrstev vozovky. O termínu pokládek budou obyvatelé dotčeného úseku stavby v časovém předstihu opět informování.