14.9.2020 Byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/4429 v Klokočově u Vítkova na Opavsku v úseku km 3,603 – 7,023 sil. staničení, tj. od křižovatky se silnicí III/44210 po křižovatku se silnicí II/442, v celkové délce 3,420 km.

 V rámci stavby dojde k výměně asfaltového povrchu. Porušené krytové vrstvy budou odstraněny v tl. 90mm, bode provedena sanace okrajů, ošetření trhlin a pokládka nových asfaltových vrstev vyrovnávací ACL v průměrné tl. 50mm a obrusné ACO v tl. 40mm. Součástí opravy je reprofilace příkop, zřízení nezpevněné krajnice, úprava sjezdů na přilehlé nemovitosti, oprava sedmi propustků a obnova vodorovného dopravního značení.

Termín realizace stavby: 14.9. – 31.10.2020

Stavba v intravilánu obce Klokočov a v extravilánu bude realizována za úplné uzavírky komunikace. Průjezd do obce bude povolen vozidlům IZS, BUS, dopravní obsluze a vozidlům stavby.

Termín úplné uzavírky: 22.9. – 31.10.2020

Objízdná trasa ve směru od Heřmánek: po silnici č. II/442 do Vítkova, zde odbočením vlevo po silnici III/4429 do Klokočova. Dtto v opačném směru.

Případné dokončovací práce budou prováděny za částečné uzavírky komunikace, a to v celém úseku stavby.

Termín částečné uzavírky: 1.11. – 20.11.2020

Práce budou probíhat po polovinách vozovky v úsecích s max. délkou 50m, vždy dle potřeby stavby.

 

Místo stavby s vyznačením objížďky: