8.4.2019 Upozorňujeme na uzavírku silnice III/01129 - ulice Pekařské v Opavě z důvodu rekonstrukce silnice, která bude realizována ve 2 etapách:

1. etapa: celková rekonstrukce silnice od křižovatky s ulicí Mlčochovou po hranici města, kde navazuje na stavbu „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“. Rekonstrukce silnice délky 220 m ve stávajícím směrovém a výškovém řešení představuje její rozšíření na kategorii MO 7/50 s šířkou mezi betonovými silničními obrubami 6,0 m. Nová konstrukce vozovky je navržena v tl. 0,52 m s obrusnou vrstvou z asfaltového mastixového koberce. Součástí je napojení vjezdů na sousední pozemky, odvodnění a nové veřejné osvětlení.

2 etapa: oprava povrchu silnice III/01129 v úseku od křižovatky se sil. III/01130 – ulicí Rolnickou po ul. Mlčochovu, kde navazuje na 1. etapu. Oprava povrchu silnice ve stávajícím směrovém a výškovém řešení představuje obnovu asfaltového krytu vozovky v tl. 100 mm mezi silničními obrubami. Součástí stavby je i výšková úprava stávajících uličních vpustí a poklopů a obnova vodorovného dopravního značení.

Rekonstrukce silnice bude probíhat do 31.10.2019.

  1. etapa: bude realizována do 31.5.2019 za úplné uzavírky komunikace, která byla povolena pro realizaci stavby Severního obchvatu – východní část. V této etapě nebude provedena obrusná vrstva krytu komunikace.
  2. etapa: bude realizována v měsíci říjnu 2019 za částečné uzavírky komunikace a bude provedena pokládka obrusné vrstvy krytu komunikace v součinnosti s pokládkou obrusných vrstev na Severního obchvatu – východní část a 1. etapě stavby III/01129