12.12.2023 Zastupitelstvo MSK konané dne 7.12.2023 schválilo Bílou knihu na  rok 2024. Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. tříd na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií.

Stavby jsou rozděleny do pěti tématických skupin. Každou tématickou skupinu reprezentuje tabulka staveb, které byly zařazeny do Bílé knihy na základě vypracovaného investičního záměru navazujícího na stanovený stavebně-technický stav objektu nebo potřeby rozvoje dopravní sítě MSK. Každým rokem prochází Bílá kniha aktualizací. V roce 2023 bylo celkem ukončeno 42 staveb v celkové finanční výši 1,2 mld. Kč (v současnosti je 5 staveb ve výstavbě), které byly financovány z rozpočtu MSK, Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), spolufinancováním měst a obcí a prostředků EU (Integrovaný regionální operační program IROP a ITI).

Samostatnou část Bílé knihy tvoří i seznam staveb, které se nově zařazují. Pro letošek to bylo 31 staveb v odhadovaném finančním objemu cca 0,6 mld. Kč. Tyto stavby byly navrženy mimo jiné na základě požadavků jednotlivých středisek SSMSK, měst i obcí. Po zařazení, jsou tyto stavby na základě  kritérií bodově ohodnoceny a připraveny k další inženýrské přípravě.

V Bílé knize 2024 je ve skupinách S, M, K, O a DŠ k prosinci 2023 aktualizováno 347 staveb včetně nově zařazovaných. Celkový finanční objem aktualizovaných staveb lze jen velmi složitě odhadnout, neboť u některých staveb, zejména v městských aglomeracích, jsou jakékoliv propočty ovlivněny faktory přeložek inženýrských sítí, majetkovým vypořádáním, územními vlivy apod.. V současnosti jsou v Bílé knize zařazeny stavby v celkové hodnotě okolo 13,1 mld. Kč.

Bílou knihu si můžete prohlédnout zde.