22.9.2023 V rámci provádění stavby byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které brání dokončení stavby podle původní PD a vyvolají změnu stavby, která si svým charakterem vyžádá dodatečné stavební povolení.

V rámci stavby měl být zachován stávající pilíř v korytě řeky Odry. Na základě dodatečné diagnostiky stávajícího základu byl zjištěn rozdíl v předpokladu (projektová dokumentace z roku 1966) a skutečnosti týkající se založení stávajícího pilíře v toku Odry. Tato skutečnost vede k nezbytným konstrukčním změnám, které ovlivní jak spodní stavbu, tak i nosnou konstrukci.

Na základě proběhlé inženýrské činnosti pro vydání dodatečného povolení ke změně stavby před dokončením došlo ze strany Magistrátu města Ostravy ke dni 6.9.2023 k vydání pravomocného povolení na změnu stavby před dokončením. Na základě tohoto stavu byla provedena nutná aktualizace harmonogramu stavebních prací včetně zohlednění klimatických podmínek v zimním období.  Termín dokončení výstavby mostu a znovu zprovoznění uzavřené silnice II/478 ul. Na Lukách/1.května je proto nově stanoven do 30.6.2024. V současné době zhotovitel intenzivně pracuje na vybudování spodní stavby mostu (betonáž podpěr, opěr) s jasným cílem v letošním roce provést vybudování nosné konstrukce mostu za využití vhodných klimatických podmínek.